Skoči do osrednje vsebine

Rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije in se vanjo vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju EU. Zlasti rastline oziroma njihovi deli, nabrani v naravi ali kupljeni pri nepreverjenem prodajalcu na drugem kontinentu, lahko s seboj prinesejo virusno, bakterijsko ali glivično okužbo oziroma jajčeca in druge razvojne stadije rastlinskih škodljivcev, ki se lahko v našem okolju pretirano razmnožijo. Mnoge tujerodne vrste so v našem okolju brez naravnih sovražnikov precej bolj invazivne in lahko povzročajo veliko gospodarsko škodo v pridelavi oziroma v naravi. Zaradi tveganja vnosa nevarnih škodljivih organizmov rastlin v Evropsko unijo veljajo stroga pravila glede vnosa določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov iz držav izven Evropske unije v osebnih pošiljkah.

Pogoji za vnos

Z namenom preprečevanja vnosa novih nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin je v Evropsko unijo uvoz oziroma vnos pošiljk določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz držav izven Evropske unije prepovedan ali omejen s posebnimi zahtevami. Z novimi EU predpisi, ki se uporabljajo od 14.12.2019 se pravila glede fitosanitarnih pogojev uvoza oziroma vnosa rastlin in rastlinskih proizvodov še zaostrujejo.

Vnos rastlin, sadja, zelenjave, semen in cvetja v EU ni dovoljen, če jih ne spremlja fitosanitarno spričevalo.

Ta pravila veljajo tudi za rastline in rastlinske proizvode, namenjene osebni rabi, ki se v Evropsko unijo vnašajo s potniško prtljago in preko navadne ali hitre pošte na podlagi naročil posameznikov preko pogodb, sklenjenih na daljavo, tudi preko telefona ali spleta, vključno s kataloško prodajo.

Prepoved vnosa

Iz  držav izven EU ni dovoljeno z osebnimi pošiljkami prinesti v EU naslednje rastline in rastlinske proizvode:

 • semenskega in jedilnega krompirja,
 • sadik oz. rastlin za saditev določenih sadnih in lesnatih okrasnih rastlin ter vinske trte
 • sadik oz. rastlin za saditev iz družine razhudnikovk (paradižnik, paprika, feferon, petunija, krompirjevka, brugmansija, kristavec, goji jagoda, …)
 • sadik trav (razen nekaterih okrasnih)
 • bonsajev (iglavci)
 • zemlje in rastnih substratov (razen šote in kokosovih vlaken)

Ni izjem za majhne količine.

Posebne zahteve

Iz držav izven EU je dovoljeno z osebnimi pošiljkami prinesti v EU rastline in rastlinske proizvode, ki niso prepovedane, če jih spremlja fitosanitarno spričevalo, ki ga izda pristojni organ države izvoza.

Tako npr. brez fitosanitarnega spričevala ni dovoljeno vnašati v Slovenijo iz držav bivše Jugoslavije, Rusije, Turčije, ZDA in drugih držav izven EU:

 • sadilnega materiala v obliki sadik, potaknjencev, vlončenih rastlin, čebulic, gomoljev, korenik, cepičev, podlag ter drugega razmnoževalnega materiala;
 • sadja in vrtnin;
 • rezanega cvetja (šopki, venci)
 • novoletne jelke…

Druge koristne informacije

Evropska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) je spodbudila akcijo ozaveščanja javnosti o tveganjih zaradi nekomercialnega vnosa in premeščanja rastlin s potniško prtljago, saj se ljubiteljski gojitelji z mednarodnih potovanj radi vračajo z deli eksotičnih rastlin, iz katerih bi vzgojili nove rastline.

Včasih je že nekaj okuženih plodov ali vejic dovolj, da se z druge celine pretihotapijo tudi tujerodni škodljivi organizmi.

Če si želite eksotično rastlino, ki ste jo videli na potovanju, jo fotografirajte in si zapišite njeno ime, da jo boste lahko poiskali v EU, kamor jih uvažajo in dalje gojijo registrirani profesionalci, ki poznajo tveganja zaradi vnosa iz tretjih držav.

Kadar gre za rastline, ki so na seznamu ogroženih vrst, jih mora spremljati tudi CITES potrdilo, da niso vzete iz narave. CITES potrdilo izda organ, ki je v državi izvora pristojen za nadzor konvencije o varstvu prostoživečih vrst.

Kadar gre pri vnosu iz držav izven Evropske unije za tujerodne rastline, pa je potrebno preveriti seznam reguliranih invazivnih tujerodnih rastlin za EU in morda za nekatere pred saditvijo na prosto pridobiti še oceno tveganja za naravo, da ne bi vnesli invazivne vrste (več pri pristojnem organu: ARSO). Kdor želi posaditi tujerodne vrste na kmetijskih zemljiščih z namene nadaljnje pridelave, mora pridobiti dovoljenje MKGP-direktorata za kmetijstvo.

Zakonodaja EU

 • UREDBA (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019
 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe, spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije 2019/2072/EU.
Iskalnik