Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Direkcija Republike Slovenije za vode

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Direkcija Republike Slovenije za vode

Naslov: Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Telefon: 01 478 31 00

E-naslov: is.vog@vsrd.pg

Odgovorna oseba: mag. Neža Kodre, direktorica

Datum prve objave kataloga: 25. 7. 2018

Datum zadnje spremembe: 19. 3. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=579

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Direkcija Republike Slovenije za vode.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Direkcija RS za vode je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni.
Cilj je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda je organiziran in kadrovsko pokrit na državni ravni ter po porečjih na regionalni in lokalni ravni. Direkcija zagotavlja tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb, vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Odnosi z javnostmi
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
01 478 31 44
is.vog@vsrd.rp

Sektor za investicije
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Sektor za razvoj in plan
dr. Nataša Smolar Žvanut, vodja
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Služba za informatiko in GIS
Peter Kolenko, vodja
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Služba za kadrovske in finančne zadeve
Sanja Alaber, vodja
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Služba za splošne in pravne zadeve
Miha Jovan, vodja
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Urad za upravljanje z vodami
mag. Suzana Stražar, direktorica
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Nika Krošelj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Direkcija Republike Slovenije za vode

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Vodna dovoljenja
Koncesije
Vodne dajatve
Upravljanje z zemljišči

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Direkcija Republike Slovenije za vode
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  Zaprto

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Organ zagotavlja uradne ure po telefonu ves poslovni čas.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih javnih informacij


Katalogi informacij javnega značaja