Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za rabo vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo

Za odvzem vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo (javni vodovod), ki v okviru javne službe ne šteje za oskrbo stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo, je treba pridobiti vodno dovoljenje. Za odvzem vode iz javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje, če se voda rabi za:

 • proizvodnjo pijač,
 • tehnološke namene,
 • dejavnost kopališč,
 • namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
 • gojenje sladkovodnih organizmov,
 • zasneževanje smučišč,
 • drugo rabo, ki presega splošno rabo po Zakonu o vodah.

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

V okviru javne službe za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda šteje tudi:

 • oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe,
 • oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin,
 • oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
 • oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in
 • oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina vode ne presega 50 m3.

Za javno službo v okviru oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah, če:

 • se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode, in
 • iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se  na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

 • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti: tehnično poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema in opisom naprave za rabo vode ter situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode);
 • kopijo načrta parcele z vrisom obstoječega/predvidenega glavnega vodomernega jaška;
 • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri je predviden odvzemni objekt - glavni vodomerni jašek (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
 • strokovno mnenje izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo (PRILOGA 2, neobvezno, pripomore pa k pohitritvi postopka);
 • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 118. in 127. člen  Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.