Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev informacije, vodnega soglasja ali mnenja za posege, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda

Gradbeni zakon predvideva za vse gradnje, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, pridobitev mnenja pristojnih mnenjedajalcev. DRSV je pristojni mnenjedajalec za vse gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda.

K vlogi za pridobitev mnenja pristojnega mnenjedejalca za gradnje, ki vplivajo na vodni režim in stanje vode, je treba priložiti informacije o vrsti in vplivu posega na obrazcu iz Priloge 1 k Vlogi za izdajo vodnega soglasja/mnenja.

Za tiste gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda (150. člen Zakona o vodah), pa zanje, glede na Gradbeni zakon (povezava na predpis), ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekt, odstranitev objekta, ipd.), je treba pridobiti vodno soglasje.

Vlogi za izdajo vodnega soglasja za poseg, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, mora biti priloženo:

  • dokumentacija, ki mora biti sestavljena iz besednega opisa in slikovnega dela. Opisana mora biti nameravana gradnja, priložena pregledna situacija in idejna skica oz. geodetski načrt z vrisanim območjem posega oz. predvidenim objektom;
  • originalni izvod informacije o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda;
  • pooblastilo v primeru, da vlagatelj ni hkrati tudi stranka v postopku (investitor);
  • druge priloge, če tako izhaja iz informacije o pogojih gradnje (analiza tveganja, hidrološko-hidravlična analiza, vodna pravica, pogodba o ustanovitvi služnosti…).

Informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, je poseben dokument, s katerim pristojni organ stranki določi pogoje, pod katerimi je možen poseg v prostor, za katerega je treba pridobiti vodno soglasje. Prek projektnih pogojev pristojni organ usmerja izdelovalca projektne dokumentacije, da pripravi takšno projektno rešitev, ki ne bo negativno vplivala na vode in vodni režim ter bo v skladu z veljavno zakonodajo s področja upravljanja z vodami. Izvod informacije o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, ki ga je prejela stranka, je obvezna priloga vlogi za vodno soglasje.

Informacije o pogojih gradnje in vodna soglasja izdaja Direkcija RS za vode. V skladu z internimi navodili se vloge za objekte državnega pomena, objekte, katerih investitorji so IED zavezanci, in objekte, v katerih nastajajo tehnološke odpadne vode, za celotno državo rešujejo v okviru Sektorja za presojo prostorske in okoljske dokumentacije, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana. Za ostale posege so pristojni naši oddelki na osmih lokacijah v RS, opisanih na naslovu.

Pri pripravi dokumentacije je treba upoštevati: