Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev informacije o pogojih posega v prostor, projektnih pogojev, vodnega soglasja ali mnenja za posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda

Pridobitev informacije o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda

Informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, je skladno z 151. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, v nadaljevanju ZV-1) dokument, s katerim upravni organ pravni ali fizični osebi poda informacijo o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg, za katerega je treba pridobiti vodno soglasje, nanašajo pa se na varstvo voda, urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne pravice drugih oseb.

Projektni pogoji so skladno z 151. členom ZV-1 dokument, s katerim upravni organ usmerja izdelovalca projektne dokumentacije, da pripravi projektno rešitev, ki ne bo negativno vplivala na vode in vodni režim ter bo v skladu z veljavno zakonodajo s področja upravljanja z vodami.

Način izvedbe

Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor, lahko pridobi pogoje, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg, nanašajo pa se na varstvo voda, urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne pravice drugih oseb. Izdelovalec projektne dokumentacije pa lahko pri pripravi projektne rešitve uporabi tudi splošne smernice.

Za posege v prostor iz 150.a člena ZV-1 na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se šteje, da so projektni pogoji iz prejšnjega odstavka pridobljeni z dnem izdaje mnenj k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

Pridobitev mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda

Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda je skladno s 112. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/2021, v nadaljevanju GZ-1) v povezavi s 153. členom ZV-1 dokument, ki ga mora investitor pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, kadar gre za poseg oz. gradnjo, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda.

Pridobitev vodnega soglasja za posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda

Vodno soglasje je dokument, ki ga mora investitor pridobiti, če gre za poseg oz. gradnjo, ki bi lahko vplivala na vodni režim in stanje voda, pa zanjo, glede na GZ-1, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekt,  vzdrževalna dela v javno korist ipd.).

Naslovi za oddajo vlog, navodila in obrazci

Vloge morajo biti pripravljene skladno s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).

Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati:

           ∙ Shema postopka

Vloge za objekte državnega pomena, objekte, katerih investitorji so IED zavezanci, in objekte, v katerih nastajajo tehnološke odpadne vode, za celotno državo se vloži pri Sektorju za presojo prostorske in okoljske dokumentacije, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana.

Za ostale posege so pristojni območni sektorji na osmih lokacijah Direkcije Republike Slovenije za vode.

Obrazci:

Služnostna pravica na vodnem in priobalnem zemljišču v lasti države in upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode

Gradbeni zakon v tretji točki prvega odstavka 46. člena določa, da mora investitor, če v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja, v zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti: notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo (sodno ali upravno odločbo, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del, sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec), ali drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.

V primeru izvedbe posega na vodnem ali priobalnem zemljišču v lasti Republike Slovenije, ki je opredeljen v Preglednici 1 Priloge Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/21) mora investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in po izdaji Mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda oziroma po dokončnosti Vodnega soglasja skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti.

Priprava pogodbe o služnosti je del postopka izdaje vodnega soglasja oziroma mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda, zato mora investitor že ob podaji vloge za izdajo mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda ali vodnega soglasja, obvezno izpolniti še Prilogo k tej vlogi. Investitor prejme predlog pogodbe brez podaje vloge po izdanem vodnem soglasju oziroma mnenju o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda.

Kadar upravni organ presodi, da bo za poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču potrebno ustanovitvi stavbno pravico, skleniti sporazum skladno z 48. členom ali 49. členom ZV-1 oziroma skleniti sporazum o uporabi zemljišča (za državne organe), mora investitor po dokončnosti vodnega soglasja ali po izdaji mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda, podati ločeno vlogo.