Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda

Pravna ali fizična oseba, ki namerava raziskovati podzemne vode, mora pred izvedbo del, povezanih z raziskovanjem podzemnih voda, pridobiti dovoljenje za raziskave. Dovoljenja ni treba pridobiti za raziskave, ki se izvedejo brez posega v prostor, in za raziskave podzemnih voda, ki se izvajajo največ do globine 30 metrov izven varovanega ali ogroženega območja.

Navodila za oddajo vloge

Vloga se vloži pri Direkciji RS za vode  na predpisanem obrazcu. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • strokovne osnove ali program hidroloških raziskav za izdelavo vrtine;
  • za vrtine/vodnjake (ne velja za opazovalne vrtine, namenjene monitoringu podzemnih voda), globine 50 m in več, projekt vrtine, ki je izdelan za zahtevne objekte skladno z Gradbenim zakonom;
  • Za vrtine/vodnjake, globlje od 300 m, revidiran rudarski projekt vrtine, ki je izdelan skladno z Zakonom o rudarstvu;
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (vrtin);
  • izjavo lastnika nepremičnine (oz. vodovoda v primeru rabe vode iz vodovoda), na kateri je predviden odvzemni objekt (ni treba, če je vodno ali priobalno zemljišče v lasti RS);
  • mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost vodooskrbe (v primeru, ko omenjena javna služba ni tudi prosilec za pridobitev dovoljenja), če gre za raziskavo na območju vodonosnika pitne vode;
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 115. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.