Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Lastna oskrba s pitno vodo

Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, razen v stavbi, ki še ni priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v teku, je do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo dovoljena.

Če količina odvzete vode za oskrbovano stavbo/objekt ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto, se lastna oskrba s pitno vodo evidentira na podlagi oddanega predloga za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo. 

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji Republike Slovenije za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna ustanova skladno s Prilogo 1 k obrazcu vloge, če gre za odvzem vode iz izvira, vrtine oz. vodnjaka ali drenažnega zajetja;
  • hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv direkcije;
  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, risbe in skice zasnov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (to je vodnega zajetja/vrtine in oskrbovane stavbe oz. objekta);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.