Skoči do osrednje vsebine

Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo

Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Posebna raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo se evidentira, če količina odvzete vode za oskrbovano stavbo/objekt ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto in če so izpolnjeni ostali pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode.

Navodila za oddajo vloge

Predlog za evidentiranje posebne rabe vode se vloži osebno ali po pošti pri Direkciji RS za vode.

Pravna podlaga

Pravna podlaga je 108. člen Zakona o vodah in Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode (Ur. l. RS, št. 178/20).