GOV.SI

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za zasneževanje smučišča

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za neposredno rabo vode za zasneževanje smučišča je treba pridobiti vodno dovoljenje.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se vloži pri Direkciji RS za vode, in sicer na predpisanem obrazcu. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna ustanova skladno s Prilogo 1 k obrazcu vloge, če gre za odvzem vode iz izvira, vrtine oz. vodnjaka ali drenažnega zajetja;
  • hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv DRSV;
  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, risbe in skice zasnov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja, dovodni sistem);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. vodnega zajetja/vrtine in oskrbovane stavbe oz. objekta);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah (ZV-1)