Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za zasneževanje smučišča

Vodno dovoljenje za rabo vode za zasneževanje smučišča lahko pridobi fizična ali pravna oseba.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna institucija skladno s Prilogo 1, v primeru, da gre za odvzem vode iz izvira oziroma iz vrtine, vodnjaka ali drenažnega zajetja;
  • hidrološko poročilo v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar na poziv direkcije v samem postopku;
  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti tehnično poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, odvodnega sistema z iztokom in opisom naprave za rabo vode, risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja, dovodni in odvodni sistem z iztokom);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. odvzemnega objekta);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah (ZV-1) in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.