GOV.SI

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za naravna kopališča

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se vloži pri Direkciji RS za vode, in sicer na predpisanem obrazcu. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrološko poročilo, če gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv DRSV;
  • tehnično dokumentacijo o kopališču, izrisana v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze morebitnih plažnih objektov);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. plažnih objektov);
  • dokument, iz katerega je razviden upravljavec naravnega kopališča;
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah (ZV-1)