Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za naravna kopališča

Vodno dovoljenje za rabo vode za dejavnost naravnih kopališč na morju, rekah in jezerih lahko na podlagi 125. in 127. člena Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda  pridobi fizična ali pravna oseba. Naravno kopališče je območje kopalne vode, kjer se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč, in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami. Vodna pravica se lahko podeli, če se obravnavano območje naravnega kopališča nahaja na seznamu kopalnih voda, ki jih določa Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži po pošti ali osebno pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • tehnično dokumentacijo o kopališču (situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze morebitnih plažnih objektov);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. plažnih objektov);
  • dokument, iz katerega je razviden upravljavec naravnega kopališča (če je določen);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri je predvideno naravno kopališče (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR