GOV.SI

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW (MHE)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za zgraditev in obratovanje male hidroelektrarne (MHE) je treba najprej pridobiti pravico za rabo vode ali t.i. vodno dovoljenje.

Investitor (zainteresirana fizična ali pravna oseba, lahko tudi pooblaščenec) na Direkcijo RS za vode (DRSV) poda vlogo za rabo vode v MHE na obrazcu in z ustreznimi prilogami. Iz vloge mora biti razvidno predvsem, kdo prosi za vodno pravico, kje in v kolikšnem obsegu. Stranka lahko s tem obrazcem zaprosi za novo vodno dovoljenje ali za večjo spremembo obstoječega. Za manjšo spremembo ali za podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja izpolni obrazec za spremembo vodnega dovoljenja. V primeru, da se dejavnost proizvodnje el. energije prenaša na drugo osebo, se izpolni obrazec za prenos.

Navodila za oddajo vloge

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah (ZV-1)

Vlogo vložite pri Direkciji RS za vode.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen obrazec vloge za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW (MHE);
  • idejna zasnova MHE oz. tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo, izdelana po navodilu »PRILOGA1_IdejnaZasnovaMHE_navodilo« za izdelavo idejne zasnove.
  • hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv Direkcije Republike Slovenije za vode v samem postopku;
  • izjava lastnika nepremičnine (oz. vodovoda v primeru rabe vode iz vodovoda), na kateri je predviden odvzemni objekt (ni treba, če je vodno ali priobalno zemljišče v lasti RS);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec);
  • mnenje izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo (samo v primeru izrabe energetskega potenciala vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo);
  • v elektronski obliki zajeta vsa tehnična dokumentacija (1 datoteka v formatu PDF, ki je manjša od 10 MB).

 

Podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev. Če želite vodno pravico podaljšati v dosedanjem obsegu, obrazca v nadaljevanju (III.) ni treba izpolnjevati, plačati pa je treba upravno takso.

 

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko)