GOV.SI

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW (MHE)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah (ZV-1)

Vlogo vložite pri Direkciji RS za vode.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen obrazec vloge za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW (MHE);
  • idejna zasnova MHE oz. tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo, izdelana po navodilu »PRILOGA1_IdejnaZasnovaMHE_navodilo« za izdelavo idejne zasnove.
  • hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv Direkcije Republike Slovenije za vode v samem postopku;
  • izjava lastnika nepremičnine (oz. vodovoda v primeru rabe vode iz vodovoda), na kateri je predviden odvzemni objekt (ni treba, če je vodno ali priobalno zemljišče v lasti RS);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec);
  • mnenje izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo (samo v primeru izrabe energetskega potenciala vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo);
  • v elektronski obliki zajeta vsa tehnična dokumentacija (1 datoteka v formatu PDF, ki je manjša od 10 MB).

 

Podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev. Če želite vodno pravico podaljšati v dosedanjem obsegu, obrazca v nadaljevanju (III.) ni treba izpolnjevati, plačati pa je treba upravno takso.

 

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko)