Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW (MHE)

Vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za proizvodnjo električne energije v MHE lahko pridobi fizična ali pravna oseba.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • Idejna zasnova MHE oz. tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo, izdelana po navodilu »PRILOGA1_IdejnaZasnovaMHE_navodilo« za izdelavo idejne zasnove;
  • situacija v primernem merilu z vrisom poteka dovoda vode od odvzemnega objekta do strojnice MHE in izpusta nazaj v vodotok ter prikaz meje morebitnega vplivnega območja izvajanja vodne pravice gorvodno in dolvodno;
  • risbe in skice zasnov tehničnih rešitev glavnih elementov MHE (tlorisi in prerezi jezu, odvzemnega objekta, peskolova strojnice in izpusta, ter ostalih podrobnosti);
  • morebitna že pridobljena upravna dokumentacija, strokovna mnenja, poročila;
  • hidrološko poročilo v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar na poziv direkcije v samem postopku.
  • kopija načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. odvzemnega objekta).
  • izjava lastnika nepremičnine, na kateri je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine).
  • mnenje izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo (samo v primeru izrabe energetskega potenciala vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo).
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

 

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.