Skoči do osrednje vsebine

Vloga za prenos vodne pravice

Vodna pravica, podeljena z vodnim dovoljenjem, se lahko v celoti ali deloma prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za njeno pridobitev. Zahtevo za prenos vodne pravice predloži zainteresirana pravna ali fizična oseba, če je pridobila v posest objekte in naprave, s katerimi se izvaja vodna pravica.

V primeru smrti imetnika vodne pravice lahko oseba, ki ima v posesti objekte in naprave, s katerimi se izvaja vodna pravica, v enem letu od njegove smrti predlaga ministrstvu, da izda odločbo, s katero jo določi za začasnega imetnika vodne pravice. Začasno imetništvo vodne pravice se podeli najdlje do izteka treh mesecev po pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Vlogo za prenos vodne pravice po 121. členu ZV-1 poda oseba, ki podeduje objekt ali napravo za izvajanje vodne pravice. Če je od smrti imetnika vodne pravice preteklo več kot eno leto, je treba podati novo vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja na ustreznem obrazcu, objavljenem na spletni strani Direkcije RS za vode.

V primeru spremembe lastništva objekta, v katerem se izvaja vodna pravica za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote, ki je bila podeljena fizični osebi, ki ne izvaja dejavnosti, novemu lastniku, ki je prav tako fizična oseba in ne izvaja dejavnosti, NI TREBA VLOŽITI vloge za prenos vodne pravice, saj se po drugem odstavku 128. člena Zakona o vodah šteje, da je vodno dovoljenje izdano vsakokratnemu lastniku objekta, v katerem se izvaja vodna pravica.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo za prenos vodne pravice vložite pri Direkciji RS za vode, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Mariborska cesta 88
3000 Celje. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • dokazilo o posesti objektov in naprav, s katerimi se izvaja vodna pravica, ki je predmet prenosa (samo v primeru, če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige) – le za primere, ko so objekti in naprave za izvajanje vodne pravice že zgrajeni;
  • grafično prilogo z vrisanim območjem vodne površine, ki je predmet prenosa vodne pravice, določenim s koordinatami (y, x), prevzetimi iz državnega koordinatnega sistema v Gauss Krügerjevi projekciji, odčitanimi v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 ali na podlagi meritev z GPS napravo oz. geodetske izmere (vrišite vse točke poligona, ki obdajajo vodno površino, ki je predmet prenosa, najmanj 4 vogalne točke) – le za primere, ko gre za delni prenos vodne pravice, podeljene za rabo vodne površine;
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 121. in 121.a člen Zakona o vodah (ZV-1)