Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za dejavnost bazenskih kopališč (ne gre za odvzem iz vodovodnega sistema)

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za dejavnost bazenskih kopališč

Vodno dovoljenje za rabo vode za dejavnost bazenskih kopališč lahko pridobi fizična ali pravna oseba.

Za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode je treba pridobiti koncesijo, ki jo podeli Vlada RS. Pobudo za pridobitev koncesije se poda na Ministrstvo za okolje in prostor.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode.

Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna ustanova skladno s Prilogo 1 k obrazcu vloge, če gre za odvzem vode iz izvira, vrtine oz. vodnjaka ali drenažnega zajetja;
  • hidrološko poročiloče gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv direkcije;
  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti tehnično poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, odvodnega sistema z iztokom in opisom naprave za rabo vode, risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja, dovodni in odvodni sistem z iztokom);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. zajetja, bazenov);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka

Stroški postopka so 22,60 EUR.