Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice DRSV na zemljiščih v lasti pravne ali fizične osebe

Uveljavljanje predkupne pravice Direkcije RS za vode na zemljiščih v lasti pravne ali fizične osebe

Direkcija RS za vode pridobiva vodna (in priobalna) zemljišča skladno s planom pridobivanja ali v okviru uveljavljanja predkupne pravice.

Skladno z 22. členom Zakona o vodah je država predkupni upravičenec pri nakupu vodnega in priobalnega zemljišča.

Način izvedbe

Lastnik (vodnega) zemljišča mora o nameravani prodaji obvestiti Direkcijo RS za vode. To stori pisno, tako da navede podatke o zemljišču (parcelna številka, šifra katastrske občine in katastrska občina), ceno in druge prodajne pogoje.

Lastnik zemljišča poda pisno vlogo na naslov: Direkcija RS za vode, Oddelek za upravljanje s premoženjem, Mariborska 86, 3000 Celje ali na elektronski naslov gp.drsv@gov.si; odgovor pa prejme v 60 dneh od prejema pisne vloge oz. obvestila.