Skoči do osrednje vsebine

Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo. Napoved so dolžni vložiti le tisti zavezanci, pri katerih osnova za obračun predstavlja količina iz vodnih virov odvzete vode in naplavin, izražena v m3. Za ostale vrste rabe vode napovedi ni treba vložiti, saj direkcija vodno povračilo odmeri na podlagi podatkov iz svojih evidenc o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.

Vodno povračilo - napoved za plačilo 

Zavezanec mora do 31. januarja tekočega leta vložiti napoved za plačilo vodnega povračila za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za preteklo leto. V napovedi navede vse potrebne podatke za odmero vodnega povračila. Šteje se, da je napoved pravilno vložena na dan, ko je uspešno oddana napoved preko spletnega obrazca. Napovedi ni treba pošiljati po pošti. Če želi zavezanec oddati napoved, podpisano s strani pooblaščene osebe ali predstojnika, jo lahko pošlje na e-naslov: gp.drsv@gov.si ali po pošti na naslov: Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Zavezanec, ki je med letom prenehal z rabo vode, naplavine ali vodnega zemljišča oziroma prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati vodno povračilo po tej uredbi, mora vložiti napoved v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode, naplavin ali vodnega zemljišča oziroma opravljanja dejavnosti.

Oblika in vsebina napovedi

  • Spletna napoved

Za izpolnjevanje spletnega obrazca potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga zavezanci prejmete po pošti. Če gesla nimate ali imate težave pri dostopanju do spletnega obrazca, se lahko obrnete na naslov vpk.drsv@gov.si oziroma na telefonske številke: 01/478 3165, 01/478 3164 in 01/478 3107.

Spletni obrazec za vodno povračilo in koncesije

Podatki v spletnem obrazcu so že delno izpolnjeni s podatki o zavezancih in že pridobljenih vodnih pravicah, zato vas prosimo, da jih preverite in po potrebi dopolnite podatke o zavezancu. Prosimo, da v obrazce vnesete vse podatke, ki so potrebni za izračun vodnega povračila oz. izračun plačila koncesije. Morebitne ugotovljene napake ali pojasnila k napovedi vpišite v polje Opombe. 

  • Napoved – obrazec (word)

Napoved za plačilo vodnega povračila - obrazec

Navodilo za izpolnjevanje napovedi za odmero vodnega povračila

Plačilo za koncesijo

Koncesionarji v skladu z določili ZV-1 in koncesijske pogodbe plačujejo koncesijo za rabo vode. Direkciji Republike Slovenije za vode morajo sporočiti vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto. 

  • Rok za vložitev napovedi

Podatke za izračun plačila koncesije za rabo vode izpolnijo vsi imetniki koncesije za rabo vode do roka, določenega s koncesijskim aktom.

Podatki za izračun višine plačila za koncesijo 

Predpisi s področja koncesij