Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o spremljanju odvzetih količin vode

Imetnik vodne pravice mora zagotoviti redno spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo in elektronsko poročati Ministrstvu za naravne vire in prostor o odvzetih količinah vode na način in v obsegu, ki ju določi minister s predpisom. Do uveljavitve predpisa, ki bo podrobneje določil način in obseg poročanja o odvzetih količinah vode, imetnik vodne pravice o odvzetih količinah vode poroča na način in v obsegu, določenima z aktom, s katerim je bila vodna pravica podeljena.

Način izvedbe

Upravni organ priporoča izdelavo poročila, ki mora vsebovati diagram količin odvzete vode, v skladu z vzorci, ki so dostopni spodaj, ter posredovanje poročila v digitalnem formatu na Direkcijo RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje oz. na e-poštni naslov gp.drsv@gov.si, najkasneje do konca januarja, za preteklo leto. Podrobnejša navodila za pripravo poročila so opisana v posameznem vzorcu poročila.