Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za drugo rabo, ki presega splošno rabo

 DRUGA RABA

Vodno dovoljenje za drugo rabo je treba pridobiti za posebno rabo vode, ki presega splošno rabo, in ne ustreza kriterijem za pridobitev vodnega dovoljenja za preostale posebne rabe vode, prav tako zanjo ni treba pridobiti koncesije oz. ne gre za posebno rabo vode, ki jo je mogoče evidentirati.

Spodaj so navedeni primeri, ko je treba pridobiti vodno dovoljenje za drugo rabo, ki presega splošno rabo.

 • za požarne namene,
 • za biotop v gramoznici,
 • za polnjenje okrasnega bajerja,
 • raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na tekočih vodah,
 • raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na stoječih vodah,
 • raba vodnega javnega dobra za obratovanje plavajoče naprave,
 • drugo.

 

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

 • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna institucija skladno s Prilogo 1, v primeru, da gre za odvzem vode iz izvira oziroma iz vrtine, vodnjaka ali drenažnega zajetja;
 • hidrološko poročilo v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar na poziv Direkcije Republike Slovenije za vode v samem postopku;
 • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti tehnično poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, odvodnega sistema z iztokom in opisom naprave za rabo vode, risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja, dovodni in odvodni sistem z iztokom oz. situacija območja izvajanja vodne pravice);
 • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. zajetja, območja).
 • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
 • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec);
 • strokovno mnenje izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo, če gre za odvzem iz javnega vodovoda (ta dokument ni nujno priložiti k vlogi, pripomore pa k hitrejšemu reševanju vloge).

 Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

 

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.