Skoči do osrednje vsebine

Izjava o vplivu projekta na stanje voda

Direkcija Republike Slovenije za vode je pristojna za obravnavo in izpolnjevanje izjave, da projekt ne bo povzročil poslabšanja stanja voda (v nadaljevanju: izjava). Pristojna je tudi za posredovanje pripravljene izjave v podpis ministru za naravne vire in prostor in za posredovanje podpisane izjave vlagatelju.

Priprava in opis izjave

Vlogo za pridobitev izjave, da projekt, financiran iz evropskih sredstev, ne bo povzročil poslabšanja stanja voda (v nadaljevanju: vloga), poda zainteresirana fizična ali pravna oseba, ki mora predmetno izjavo priložiti k vlogi za pridobitev evropskih sredstev, v elektronski obliki po elektronski pošti na gp.drsv@gov.si, kjer poteka sprejem vlog v obravnavo.

Predmet obravnave so sledeče izjave:

  • Dodatek 2 – Izjava pristojnega organa za upravljanje z vodami, ki je del »Priloge 2 - Informacije, ki jih je treba, poleg ostalih zahtev, zagotoviti v okviru investicijske dokumentacije zaradi dodatnih zahtev pravil izvajanja kohezijske politike«, to je priloga »Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«.
  • Priloga 1 – Izjava pristojnega organa, odgovornega za upravljanje voda*, ki je priloga »Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027«.
  • »Declaration by the competent authority under the Water Framework Directive 2000/60/EC« (Izjava pristojnega organa v skladu z Okvirno vodno direktivo 2000/60/ES), ki je del dokazila o okoljski skladnosti projekta: obrazec »EU Grants: Environmental Compliance File (CEF-T and CEF-E)« za program Instrument za povezovanje Evrope (IPE; angl. »Connecting Europe Facility – CEF«).

* Upravičenec vloži vlogo, na podlagi katere Direkcija RS za vode pripravi Prilogo 1 – Izjava pristojnega organa, odgovornega za upravljanje voda, če niso izpolnjeni pogoji pod točkami 1, 2 in 3 v Prilogi 1a – Izjava (upravičenca) vezana na vpliv na stanje voda iz omenjenega Navodila.

Izjava se pripravi ob upoštevanju s strani vlagatelja poslanega gradiva (vloge za projekt oz. pridobitev evropskih sredstev) in vloge, ki zajema vse relevantne informacije, ki omogočajo pripravo izjave glede vpliva projekta na stanje voda (dostopna na spodnji povezavi).

V vlogi je treba zajeti podrobnejši opis projekta, s poudarkom na posegih na vodna in priobalna zemljišča oziroma posegih, ki bi lahko vplivali na površinske in podzemne vode tako v času izvajanja kot po izvedbi projekta. Če je za projekt treba pridobiti vodno soglasje ali mnenje o vplivih gradnje na vodni režim in stanje voda, vodno pravico ter druge pogoje, dovoljenja, mnenja, soglasja ter študije in poročila, ki vključujejo presojo vplivov na vode, je le-ta treba priložiti k vlogi za pridobitev izjave (podrobneje o tem na spodnji povezavi: Pogosta vprašanja in odgovori).
 
Izjava »Declaration by the competent authority under the Water Framework Directive 2000/60/EC« se pripravi v slovenskem jeziku. Če je potreben prevod v angleški jezik, ga zagotovi vlagatelj. Strokovno pravilnost prevoda (uporaba ustrezne terminologije) preveri DRSV.

Vloga in pogosta vprašanja