Skoči do osrednje vsebine

Izjava o vplivu projekta na stanje voda

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Priprava in opis izjave, da projekt, financiran iz evropskih sredstev, ne bo povzročil poslabšanja stanja voda

Direkcija Republike Slovenije za vode je pristojna za obravnavo in izpolnjevanje izjave, da projekt ne bo povzročil poslabšanja stanja voda. Direkcija je prav tako pristojna za posredovanje pripravljene izjave v podpis ministru/ministrici na Ministrstvo za okolje in prostor in posredovanje s strani ministra/ministrice podpisane izjave vlagatelju.

Predmet obravnave so sledeče izjave:

  • Dodatek 2 – Izjava pristojnega organa za upravljanje z vodami,
  • Part C-točka 6 – Application of the Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy (Water Framework Directive),
  • Appendix 2 – Declaration by competent authority responsible for water management.

Izjava se pripravi ob upoštevanju s strani vlagatelja posredovanega gradiva (vloge za projekt) in vloge, ki zajema vse relevantne informacije, ki omogočajo pripravo izjave glede vpliva projekta na stanje voda (dostopna na spodnji povezavi).

V vlogi je treba zajeti podrobnejši opis projekta s poudarkom na posegih v vodna in priobalna zemljišča oziroma posegih, ki bi lahko vplivali na površinske in podzemne vode tako v času izvajanja kot po izvedbi projekta. V kolikor je za projekt treba pridobiti vodno dovoljenje, vodno soglasje ali mnenje o vplivih projekta na vodni režim in stanje voda ter druga mnenja, pogoje, soglasja in dovoljenja, ki vključujejo presojo vplivov na vode, je le-ta treba priložiti k vlogi za pridobitev izjave.
 
Izjavi Part C - točka 6 in Appendix 2 se pripravita v slovenskem jeziku. Če je potreben prevod v angleški jezik, ga zagotovi vlagatelj. Strokovno pravilnost prevoda (uporaba ustrezne terminologije) preveri DRSV.

Iskalnik