Skoči do osrednje vsebine

Izjava o vplivu projekta na stanje voda

Priprava in opis izjave, da projekt, financiran iz evropskih sredstev, ne bo povzročil poslabšanja stanja voda

Direkcija Republike Slovenije za vode je pristojna za obravnavo in izpolnjevanje izjave, da projekt ne bo povzročil poslabšanja stanja voda (v nadaljevanju: izjava). Pristojna je tudi za posredovanje pripravljene izjave v podpis ministru za okolje in prostor in za posredovanje podpisane izjave vlagatelju.

Vlogo za pridobitev izjave, da projekt ne bo povzročil poslabšanja stanja voda (v nadaljevanju: vloga), poda zainteresirana fizična ali pravna oseba, ki mora predmetno izjavo priložiti k vlogi za pridobitev evropskih sredstev.

Predmet obravnave so sledeče izjave:

  • Dodatek 2 – Izjava pristojnega organa za upravljanje z vodami, ki je del »Priloge 2 - Informacije, ki jih je treba, poleg ostalih zahtev, zagotoviti v okviru investicijske dokumentacije zaradi dodatnih zahtev pravil izvajanja kohezijske politike«.
  • “Declaration by the competent authority under the Water Framework Directive 2000/60/EC”, ki je del obrazca “EU Grants: Environmental Compliance File (CEF-T and CEF-E)”.

 

Izjava se pripravi ob upoštevanju s strani vlagatelja poslanega gradiva (vloge za projekt oz. pridobitev evropskih sredstev) in vloge, ki zajema vse relevantne informacije, ki omogočajo pripravo izjave glede vpliva projekta na stanje voda (dostopna na spodnji povezavi).

V vlogi je treba zajeti podrobnejši opis projekta, s poudarkom na posegih na vodna in priobalna zemljišča oziroma posegih, ki bi lahko vplivali na površinske in podzemne vode tako v času izvajanja kot po izvedbi projekta. Če je za projekt treba pridobiti vodno soglasje ali mnenje o vplivih gradnje na vodni režim in stanje voda, vodno pravico ter druge pogoje, dovoljenja, mnenja, soglasja ter študije in poročila, ki vključujejo presojo vplivov na vode, je le-ta treba priložiti k vlogi za pridobitev izjave (podrobneje o tem na spodnji povezavi: Pogosta vprašanja in odgovori).
 
Izjava »Declaration by the competent authority under the Water Framework Directive 2000/60/EC« se pripravi v slovenskem jeziku. Če je potreben prevod v angleški jezik, ga zagotovi vlagatelj. Strokovno pravilnost prevoda (uporaba ustrezne terminologije) preveri DRSV.