Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba (za eno ali več občin)

Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, vodno dovoljenje pridobita občina ali država. Podrobnejše zahteve za izvajanje javne službe za oskrbo s pitno vodo določa Uredba o oskrbi s pitno vodo, na podlagi katere mora za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina. V okviru javne službe za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna ustanova skladno s Prilogo 1, v primeru, da gre za odvzem vode iz izvira, vrtine oz. vodnjaka ali drenažnega zajetja;
  • hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv direkcije;
  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (vsebovati mora zlasti tehnično poročilo z opisom odvzema vode, in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja);
  • mnenje o zdravstveni ustreznosti pitne vode, ki ga izdela ustrezna strokovna ustanova;
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. zajetja, črpališča…);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko prosilec ni lastnik te nepremičnine);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec);
  • dokument, iz katerega je razviden izbrani izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah in Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.