Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za neposredno rabo morja za gojenje morskih organizmov

Vodno dovoljenje za rabo morja za gojenje morskih organizmov lahko pridobi fizična ali pravna oseba. Vodna pravica se lahko podeli, če je obravnavano območje gojenja morskih organizmov določeno s Pravilnikom o določitvi območij za gojenje morskih organizmov.

Vodno dovoljenje se pridobi za: 

  • gojenje morskih rib
  • gojenje mehkužcev (školjk)

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah rabe morskega javnega dobra (vsebovati mora zlasti tehnično poročilo z opisom rabe morja, risbe in skice osnovnih tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za potrebe gojenja morskih organizmov, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za gojenje);
  • kopijo načrta parcele z vrisom vseh predvidenih gojitvenih območij;
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

 Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah, Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda in Pravilnik o določitvi območij za gojenje morskih organizmov.