GOV.SI

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za pristanišče na morju in na celinskih vodah, pa tudi za vstopno-izstopno mesto na vodotoku ali jezeru, je treba pridobiti vodno dovoljenje.

Navodila za oddajo vloge

Zahtevate lahko vodno dovoljenje za: 

  • ZA PRISTANIŠČE NA CELINSKIH VODAH (na vodotoku, jezeru …)
  • ZA VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (na vodotoku, jezeru …)
  • ZA PRISTANIŠČE NA MORJU

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se vloži pri Direkciji RS za vode, in sicer na predpisanem obrazcu. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah rabe vodnega zemljišča (tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti tehnično poročilo z opisom rabe vodnega zemljišča, risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vodnega zemljišča, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vodnega zemljišča);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. pomolov, valobranov…). Načrt parcele mora vsebovati podatek o merilu in označeno območje (morskega) vodnega dobra – akvatorija, za katerega želite pridobiti vodno pravico, in površino (v m²), ki ste jo vrisali na načrt parcele. Načrtu mora biti priložen seznam koordinat točk (v Gauss-Krügerjevi projekciji), ki določajo območje (morskega) vodnega dobra, za katerega želite pridobiti vodno pravico. Vsaka točka poligona naj ima svojo zaporedno številko, ki mora biti vpisana tako na seznam kot tudi na načrt parcele. Če predmetnih koordinat ne morete posredovati, naj bo območje akvatorija na načrtu parcele ustrezno kotirano);
  • izjavo lastnika nepremičnine (oz. vodovoda v primeru rabe vode iz vodovoda), na kateri je predviden odvzemni objekt (ni treba, če je vodno ali priobalno zemljišče v lasti RS);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen Zakona o vodah (ZV-1)