Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah

Vodno dovoljenje za rabo vode za pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah lahko pridobi fizična ali pravna oseba. Vodna pravica se lahko podeli, če je predvideno pristanišče oz. vstopno-izstopno mesto usklajeno z odlokom pristojne lokalne skupnosti o določitvi plovbnega režima (Zakon o plovbi po celinskih vodah) oz. z odlokom o pristanišču (Pomorski zakonik). 

Vodno dovoljenje se pridobi za: 

  • pristanišče na celinskih vodah (na vodotoku, jezeru …)
  • vstopno-izstopno mesto (na vodotoku, jezeru …)
  • pristanišče na morju 

Navodila za oddajo vloge

Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente: 

  • tehnično dokumentacijo o objektih in napravah rabe vodnega zemljišča (vsebovati mora zlasti tehnično poročilo z opisom rabe vodnega zemljišča, risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vodnega zemljišča, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vodnega zemljišča);
  • kopijo načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. pomolov, valobranov…). Načrt parcele mora vsebovati podatek o merilu in označeno območje (morskega) vodnega dobra – akvatorija, za katerega želite pridobiti vodno pravico, in površino (v m2), ki ste jo vrisali na načrt parcele. Načrtu mora biti priložen seznam koordinat točk (v Gauss-Krügerjevi projekciji), ki določajo območje (morskega) vodnega dobra, za katerega želite pridobiti vodno pravico. Vsaka točka poligona naj ima svojo zaporedno številko, ki mora biti vpisana tako na seznam kot tudi na načrt parcele. Če predmetnih koordinat ne morete posredovati, naj bo območje akvatorija na načrtu parcele ustrezno kotirano);
  • izjavo lastnika nepremičnine, na kateri je predviden objekt (ni treba, če je vodno ali priobalno zemljišče v lasti RS);
  • pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec).

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 125. in 127. člen  Zakona o vodahPravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih vodaZakon o plovbi po celinskih vodah in Pomorski zakonik.