Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za finance

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za finance

Naslov: Župančičeva ulica 3, p. p. 644 a, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 63 00

E-naslov: is.vog@fm.pg

Odgovorna oseba: Klemen Boštjančič, minister

Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2018

Datum zadnje spremembe: 18. 10. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=24

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za finance.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na podlagi 29. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; v nadaljevanju: ZDU-1) Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih analiz in napovedi.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko
dr. Katja Lautar, generalna direktorica
Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana
01 369 64 18
is.vog@fm.pg

Direktorat za finančni sistem
Urška Cvelbar, generalna direktorica
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 66 92
is.vog@fm.pg

Direktorat za javno premoženje
mag. Aleksander Nagode, generalni direktor
Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana
01 369 66 90
is.vog@fm.pg

Direktorat za javno računovodstvo
Milena Bremšak, generalna direktorica
Vojkova cesta 57, 1000 Ljubljana
01 369 60 10
is.vog@fm.pg

Direktorat za proračun
mag. Mojca Pirnat, generalna direktorica
Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana
01 369 64 70
is.vog@fm.pg

Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
mag. Tina Humar, generalna direktorica
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 66 10
is.vog@fm.pg

Direktorat za zakladništvo
mag. Marjan Divjak, generalni direktor
Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana
01 369 64 10
is.vog@fm.pg

Generalni sekretariat
mag. Vesna Zupančič Klarič, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Prežihova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 369 63 50
is.vog@fm.pg

Kabinet ministra
Klemen Babnik, vodja kabineta
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 66 00
is.vog@fm.pg

Notranjerevizijska služba
Barbara Kotar, vodja
Prežihova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 369 63 18
is.vog@fm.pg

Služba za odnose z javnostmi in protokol
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
is.vog@fm.jos

Služba za pravne zadeve
Janja Božič Mrzel, vodja
Prežihova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 369 63 40
is.vog@fm.pg

Organi v sestavi

Finančna uprava Republike Slovenije
Peter Grum, generalni direktor
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
01 478 38 00
is.vog@uf.ufg

Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Urška Kos, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 475 16 51
is.vog.pju@pju

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Patricija Pergar, direktorica
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 00
is.vog@pnu.fm

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost
mag. Josip Mihalic, direktor
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 369 68 92
is.vog@oosru.pg

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
mag. Anika Vrabec Božič, direktorica
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 200 18 00
is.vog@dppu.fm

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Janja Božič Mrzel

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za finance


Jure Kastelic

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za finance


Maja Ramič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za finance


Valentina Slana Husu

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za finance

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Bančništvo
Centralna banka
Davki, carine in druge dajatve
Devizno poslovanje
Državne pomoči
Finančni konglomerati
Finančno premoženje
Igre na srečo
Investicijski skladi in družbe za upravljanje
Izvozno financiranje
Javno računovodstvo
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin
Mednarodni finančni odnosi
Plačilni promet
Pokojninski skladi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Poroštva Republike Slovenije
Preglednost finančnih odnosov
Preprečevanje zamud pri plačilih
Proračun in javne finance
Revidiranje in ocenjevanje vrednosti
Sejnine in nagrade
Sistem financiranja lokalnih skupnosti
Trg finančnih instrumentov in storitve v zvezi s finančnimi instrumenti
Upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države
Zadolževanje in upravljanje z dolgom državnega proračuna
Zamude pri plačilih
Zavarovalništvo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Navodila

Naložbena politika upravljanja z denarnimi sredstvi enotnega zakladniškega računa države
Navodila

Strategije in programi

Nacionalni reformni program
Strategije in programi
Program stabilnosti
Strategije in programi

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • priprava normativnih aktov in drugih predpisov v pristojnosti ministrstva (29. člen ZDU-1)
 • priprava predloga državnega proračuna
 • reševanje pritožb zoper odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti po 107. členu ZIS
 • reševanje pritožb zoper odločbe organov v sestavi
 • postopki o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju financ
 • postopki, ko se o pravicah in obveznostih po ZJU odloča z upravno odločbo
 • zahteva za izločitev pooblaščenih uradnih oseb MF in predstojnikov organov v sestavi MF
 • postopki v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • vodenje postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah
 • vodenje postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih
 • vodenje postopka za dodelitev koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo
 • vodenje postopka za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah
 • vodenje postopka za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih
 • vodenje postopka za podaljšanje koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo
 • izdaja dovoljenja za občasno prirejanje posamezne klasične igre na srečo
 • izdaja soglasja za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja
 • izdaja soglasja za pridobitev ali odsvojitev deležev oziroma delnic koncesionarja za igralni salon
 • uvrstitev nove igre v eno od vrst posebnih iger na srečo
 • vodenje postopka za odvzem koncesije
 • izdaja dovoljenja za najem igralnih avtomatov v igralnem salonu
 • imenovanje institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
 • podaljšanje imenovanja institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
 • odločanje v upravnih postopkih skupnega dogovarjanja po mednarodnih pogodbah, ki jih je sklenila Republika Slovenija v zvezi z neposrednimi davki, v razmerju do davčnih zavezancev
 • odločanje o brezplačnem odstopu blaga
 • postopki v zvezi z Zakonom o trošarinah na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na dodano vrednost na II. stopnji
 • postopki v zvezi z izvršbo v davčnih in carinskih zadevah na II. stopnji
 • postopki v zvezi z odmero NUSZ na II. stopnji
 • postopki v zvezi s carinami na II. stopnji
 • postopki v zvezi z dohodnino na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na motorna vozila na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na dediščine in darila na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na promet nepremičnin na II. stopnji
 • postopki v zvezi z Zakonom o kmetijstvu na II. stopnji
 • postopki v zvezi z Zakonom o prispevkih za socialno varnost na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na vodna plovila na II. stopnji
 • postopki v zvezi z določbami Zakona o davčnem postopku na II. stopnji

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za finance
Župančičeva ulica 3, p. p. 644 a, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Dostop z invalidskimi vozički je mogoč na naslovu Prežihova 4, Ljubljana – Generalni sekretariat Ministrstva za finance.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • stanje na računih proračunskih uporabnikov pri zakladnici
 • pripombe na predloge zakonov, prejete v okviru javne razprave
 • podatki v zvezi z lobističnimi stiki
 • podatki v zvezi z državnimi pomočmi

Katalogi informacij javnega značaja