GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za javno računovodstvo pripravljamo sistemsko računovodsko zakonodajo za državni proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Razvijamo in vzdržujemo informacijski sistem za vodenje poslovnih knjig v procesu izvrševanja proračuna ter za obračun plač in drugih stroškov dela. Vodimo poslovne knjige za proračun in večino neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Pripravljamo podatke za oblikovanje zaključnega računa proračuna in konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Skladno z računovodskimi pravili kontroliramo knjigovodsko dokumentacijo pred evidentiranjem v poslovne knjige. Izvajamo plačila v imenu in v breme proračuna in proračunskih uporabnikov. Arhiviramo knjigovodsko dokumentacijo proračuna in proračunskih uporabnikov.

Sektorji direktorata