Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za analitične računovodske evidence vzdržujemo enotne šifrante informacijskega sistema MFERAC. Vodimo analitične evidence izdanih računov, obračunov davkov in pripravljamo podatke za izterjavo. Vodimo analitične evidence obveznosti do domačih in tujih poslovnih partnerjev ter evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Pripravljamo dokumentacijo za letni popis, obračunavamo redni odpis in prevrednotujemo osnovna sredstva. Proračunske uporabnike obveščamo o neizvršenih plačilih kupcev in o poravnavi zapadlih obveznostih. Pripravljamo zahtevke za izplačila v breme proračuna in plačilne naloge ter jih posredujemo institucijam za izvajanje plačilnega prometa. Sodelujemo tudi pri usklajevanju analitičnih in sintetičnih evidenc poslovnih knjig proračunskih uporabnikov.