Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za računovodstvo proračuna in proračunskih uporabnikov sodelujemo pri pripravi sistemske računovodske zakonodaje in podzakonskih aktov, internih in izvedbenih navodil. Izvajamo enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig za proračun in večino proračunskih uporabnikov, računovodsko kontrolo pravilnosti knjigovodske dokumentacije, knjiženje v poslovne knjige ter usklajevanje sintetičnih in analitičnih evidenc. Pripravljamo računovodske izkaze in pojasnila k izkazom za proračun in proračunske uporabnike ter ostala predpisana poročila in obrazce. Pripravljamo premoženjske bilance za proračun in proračunske uporabnike, za katere vodimo poslovne knjige. Sodelujemo pri pripravi podatkov za pripravo zbirne bilance stanja neposrednih uporabnikov proračuna države in zaključnega računa državnega proračuna. Evidentiramo, urejamo in hranimo finančno računovodsko gradivo.