Skoči do osrednje vsebine

Javne finance so temelj delovanja države. Zbrane iz različnih virov, od davkov, prispevkov carin do drugih dajatev in nedavčnih prihodkov, napajajo štiri blagajne: državni proračun, občinske proračune, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z njimi financiramo javno šolstvo in zdravstvo, omogočamo delovanje države in njeno varnost, gradimo infrastrukturo ter skrbimo za starejše in brezposelne. Javne finance se trudimo upravljati skrbno, nadzorovano, pregledno in z mislijo na prihodnost Slovenije.

Javnofinančna politika zajema upravljanje prihodkov in odhodkov štirih blagajn javnega financiranja, državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Javne finance v najširšem smislu pa združuje sektor država, ki poleg navedenih štirih blagajn vključuje še prihodke in odhodke tistih posrednih proračunskih uporabnikov in drugih institucionalnih enot (javnih zavodov, skladov, agencij, gospodarskih družb), ki se v skladu z uveljavljeno klasifikacijo institucionalnih sektorjev uvrščajo v sektor država.

Vodenje in upravljanje javnih financ med drugim vključuje spremljanje realizacije prihodkov in odhodkov štirih blagajn javnega financiranja ter pripravo ocen drugih enot sektorja država. Tako izpolnjujemo vse obveznosti poročanja, ki jih nalagata domača in evropska zakonodaja, po metodologiji, ki omogoča mednarodno primerjavo podatkov.

Nadzor nad javnimi financami

Nadzor nad javnimi financami izvajajo različne institucije v Sloveniji. Razdelimo ga lahko na nadzor financ državnega proračuna in občinskih proračunov ter nadzor nad porabo sredstev proračuna Evropske unije.

Javno računovodstvo

Za učinkovito upravljanje sredstev javnih financ je pomembno tudi javno računovodstvo, v okviru katerega se izvaja knjigovodsko evidentiranje vseh poslovnih dogodkov, ki nastanejo v procesu izvrševanja finančnih načrtov državnega in občinskega proračuna oziroma finančnih načrtov posameznih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Javno računovodstvo vključuje še računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov.