GOV.SI

V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
- nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
- nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Nadzor nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov

Nadzor nad financami državnega in občinskih proračunov izvajata Računsko sodišče  in Urad za nadzor proračuna. Urad za nadzor proračuna izvaja nadzor nad občinskim proračunom samo v delu, ki ga  proračunski uporabniki prejmejo iz državnega proračuna. Nadzor nad prihodki iz naslova davkov, prispevkov carin in drugih dajatev izvaja Finančna uprava Republike Slovenije.

Nadzor nad odhodki finančnih sredstev proračuna Evropske unije

Nadzor nad porabo evropskih finančnih sredstev prispeva k zakoniti, namenski in pregledni porabi sredstev proračuna Evropske unije, ki ga izvajajo Računsko sodišče, Urad za nadzor proračuna, in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.