Skoči do osrednje vsebine

Računovodstvo je temeljna informacijska dejavnost vsake organizacije, ki spremlja in presoja poslovne dogodke v organizaciji. Obsega računovodsko informiranje na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov.

Računovodenje pomeni zbiranje, urejanje in obdelovanje podatkov in oblikovanje informacij, ki so izraženi v denarni enoti, in se nanašajo na preteklo ali prihodnje poslovanje organizacije. Računovodska služba tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, opravlja plačila, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačevanjem obveznosti, pripravlja obvezne računovodske izkaze in arhivira izvirnike knjigovodskih listin.

Zakonska ureditev

V Republiki Sloveniji je računovodstvo urejeno na dva načina:

  1. splošna pravila računovodenja so določena v 54. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki veljajo za zasebna podjetja, ki morajo voditi poslovne knjige in pripravljati letna poročila na podlagi Slovenskih računovodskih standardov (SRS ), ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo. 
  2. vodenje poslovnih knjig in izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava je urejeno v 1. členu Zakona o računovodstvu (ZR), ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi ZGD-1, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih. Za pripravo ZR in vseh podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, je odgovorno Ministrstvo za finance.

Poleg Zakona o računovodstvu (ZR) ureja področje računovodstva še Zakon o javnih financah (ZJF), kjer je področju računovodstva namenjeno 8. poglavje. Pristojnosti računovodske službe so določene v 91. členu ZJF, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.

Računovodstvo javnega sektorja

Računovodstvo javnega sektorja se nanaša na računovodenje v javnem sektorju.

To je v Sloveniji urejeno na podlagi določb ZJF, ZR in njunih podzakonskih predpisov ter SRS v tistih primerih, ki niso posebej določeni v omenjenih predpisih. Poznavanje področja javnih financ in proračunskega prava predstavlja ogrodje delovanja javnega računovodstva. Finančno upravljanje s sredstvi javnih financ je povezano s knjigovodskim evidentiranjem vseh poslovnih dogodkov, ki nastanejo v procesu izvrševanja finančnih načrtov državnega in občinskega proračuna oziroma finančnih načrtov posameznih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Oba zakona in na njuni podlagi pripravljeni podzakonski akti omogočajo povezljivost priprave finančnih načrtov in proračuna kot celote, z izvrševanjem proračuna ter evidentiranjem poslovnih dogodkov v poslovne knjige, ko so le-ti nastali.

Zakona sta se začela uporabljati s 1. 1. 2000 in z njuno uveljavitvijo se je v Sloveniji začela izvajati reforma javnih financ. Reformo so narekovale tudi smernice mednarodnih institucij (Mednarodnega denarnega sklada, EUROSTATa in drugih).

Poleg navedenih pravnih podlag računovodski delavci v javnem računovodstvu upoštevajo tudi kodeks računovodskih načel. V kodeksu so zapisana osnovna računovodska načela, ki določajo, da mora biti:

  • za vsak nastali poslovni dogodek, ki pomeni spremembo na prihodkih in drugih prejemkih, odhodkih in drugih izdatkih, sredstvih in njihovih virih, sestavljena verodostojna knjigovodska listina in
  • knjigovodska listina predložena v računovodsko službo, ki je dolžna nastali poslovni dogodek evidentirati v poslovne knjige.

Zakon o računovodstvu

Zakon o računovodstvu (ZR) je temeljni akt na področju računovodstva za proračun, proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in za tiste pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo svojih poslovnih knjig oziroma računovodstva ne vodijo po določbah Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih.

ZR je razdeljen na šestnajst poglavij, ki obravnavajo: knjigovodske listine in poslovne knjige, prihodke in odhodke, ugotavljanje izida poslovanja, računovodske izkaze in letno poročilo, hranjenje knjigovodskih listin in poslovnih knjig, vrednotenje postavk v računovodskih izkazih, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, odpisovanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, predlaganje in pošiljanje letnih poročil ter računovodsko kontrolo.

Obrazci in dokumenti

Povezane storitve

Sistem MFERAC

Pri računovodenju oziroma vodenju poslovnih knjig za Proračun Republike Slovenije, neposredne proračunske uporabnike državnega proračuna in Mestne občine Ljubljana se uporablja sistem MFERAC.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za finance

Izračun kontrolne številke

Proračunski uporabniki morajo pri pripravi plačilnih nalogov vanje vnesti standardizirano referenco. 

Kontrolno številko se preveri tako, da se v polje Številka vnese vrednost, potrebuje kontrolno številko. Kontrolna številka se prikazuje sproti.