Skoči do osrednje vsebine

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Pravna podlaga za Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ

V skladu s Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ za obdobje 2005 do 2008  je izdelana metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je objavljena  v navodilu o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Metodologija predstavlja tudi pripomoček neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom pri uvajanju upravljanja s tveganji v skladu z zakonskimi določili s področja notranjega nadzora javnih financ (deseto poglavje Zakona o javnih financah in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora (8 točke 10. člena in 8 točka 16. člena spremenjenega Navodila). Na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj se nanaša Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava). Z Izjavo proračunski uporabnik oceni ustreznost vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, oceno tveganj, notranje kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje ter navede najpomembnejše ukrepe za izboljšanje sistema, ki jih je izvedel v preteklem letu in ukrepe, ki jih namerava izvesti v tekočem letu.

Podlaga za Izjavo so poročila notranjega revizorja in zunanjega revizorja v primeru, če se slednja nanašajo tudi na notranji nadzor in za področja, na katera se nanašajo. Za vsa druga področja je potrebno predhodno izpolniti samoocenitveni vprašalnik, ki je sestavni del metodologije. 

Urad za nadzor proračuna je z namenom razpolaganja s celovitejšim pregledom nad zagotavljanjem notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih v Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ dodal novo točko o načinu zagotavljanja notranjega revidiranja (točka 6: z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja ali pa proračunski uporabnik ne zagotavlja notranjega revidiranja) s spremembo Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Razen navedene dopolnitve ostaja metodologija nespremenjena! 

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ  po objavljeni metodologiji proračunski uporabniki predložijo v elektronski obliki na spletnem  portalu  AJPES oziroma v aplikaciji SAPPrA, Zaključni računi.

Pojasnila kot dopolnitev Navodil za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika za pripravo Izjave o oceni NNJF

Urad za nadzor proračuna je upošteval predloge in pripombe proračunskih uporabnikov in pripravil pojasnila kot dopolnitev Navodil za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika za pripravo Izjave o oceni NNJF. Pojasnila so  pripravljena tako, da  so le dopolnjena Navodila za izpolnjevanje, niso pa črtana ali dodajana nova vprašanja v samem samoocenitvenem vprašalniku, ki je objavljen kot del metodologije za pripravo Izjave o oceni NNJF. 

Analiza izjav o oceni notranjega nadzora javnih financ

Analiza izjav o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jih podajajo predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih uporabnikov, je redno predstavljena v letnih poročilih Urada za nadzor proračuna.

Prispevki o pripravi izjave na seminarjih in dobra praksa proračunskih uporabnikov

Priprava samoocenitve pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabniki (8. izobraževalni seminar o javnih financah in državnem revidiranju z naslovom Reforme javnih finac in notranje revizije, zbornik referatov uredila mag. Helena Kamnar, Zveza ekonomistov Slovenije,  oktober 2006), prispevek obravnava samoocenitev notranjih kontrol kot podlago za ocenitev notranjega nadzora javnih financ pri proračunskih uporabnikih.  

Samoocenitev in izjava predstojnika o oceni notranjega nadzora javnih financ  (10. letna konferenca notranjih revizorjev slovenskega inštituta za revizijo, november 2007), prispevek obravnava glavne značilnosti metode samoocenjevanja, prave podlage za izvajanje samoocenjevanja v javnem sektorju in praktičen primer izvedbe samoocenjevanja notranjega nadzora v javnem zavodu.