Skoči do osrednje vsebine

Poročanje za namen preglednosti finančnih odnosov

Za potrebe vodenja seznamov na podlagi 13. člena ZPFOLERD-1 morajo Ministrstvu za finance poročati:

Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo sporočiti:

  • podatke o vseh svojih neposrednih deležih ter ustanoviteljskih in glasovalnih pravicah v pravnih osebah ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno sodelovanje, ali o predpisih, v katerih jim je zagotovljen prevladujoči vpliv (rok: do konca februarja tekočega leta po stanju na zadnji dan preteklega leta na obrazcu Priloga 1);
  • podatke o dodeljenih izključnih ali posebnih pravicah ali pooblastilih in podatke o tem, ali izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili opravljajo tudi druge dejavnosti (rok: do konca februarja tekočega leta po stanju na zadnji dan preteklega leta na  obrazcu Priloga 4);
  • vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska komisija (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva);

Javna podjetja morajo sporočiti:

  • podatke o vrsti in višini vseh neposrednih in posrednih deležih ter ustanoviteljskih in glasovalnih pravicah v pravnih osebah ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno sodelovanje, ali o predpisih, v katerih jim je zagotovljen prevladujoči vpliv (rok: do konca februarja tekočega leta po stanju na zadnji dan preteklega leta na  obrazcu Priloga 2);
  • vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska komisija (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva);

Javna podjetja v proizvodni dejavnosti in skupine javnih podjetij v proizvodni dejavnosti, uvrščeni na seznam, morajo Ministrstvu za finance, poleg podatkov na obrazcu Priloga 2, poslati tudi svoje letno poročilo (rok: tisti, ki objavljajo letna poročila, jih morajo poslati v petih delovnih dneh po njihovi objavi, tisti, ki ne objavljajo letnih poročil, jih morajo poslati v šestih mesecih po izteku poslovnega leta; če je poslovno leto enako koledarskemu, je to do konca junija tekočega leta za preteklo koledarsko leto); 

Pravne osebe, ki jih pozove Ministrstvo za finance, morajo sporočiti podatke o svoji lastniški strukturi na obrazcu Priloga 3 (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva); 

 Izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili morajo sporočiti vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska komisija (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva).

 Vsi zavezanci za poročanje izpolnjene obrazec pošljejo na elektronski naslov gp.mf@gov.si