Skoči do osrednje vsebine

Z načrti upravljanja voda na vodnih območjih za vsako šestletno obdobje določimo cilje za vode ter ob tem zagotovimo osvežen pregled vplivov človekovega delovanja na vode.

Načrt upravljanja voda na vodnih območjih

Med načrtovanjem upravljanja voda podrobno pregledamo vse dejavnosti, ki pri svojem delovanju lahko škodljivo vplivajo na vode, ocenimo obseg tega vpliva, stanje površinskih in podzemnih voda, pregledamo, kakšni ukrepi in režimi se že izvajajo ter ocenimo verjetnost, da bodo cilji za vode v posameznem šestletnem ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen ugotavljamo, ali je treba določiti dodatne ukrepe ali strožje režime za varstvo voda, ter ocenimo finančne posledice ukrepov za posamezno šestletno upravljavsko obdobje.

Vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se podaljšajo roki za doseganje ciljev, odseki vodotokov in jezer, pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (referenčni odseki), in pogoji ter omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, so določena z uredbo.

Načrta upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2023–2027 (NUV III)

Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 (NUV II)