Skoči do osrednje vsebine

Z načrti upravljanja voda na vodnih območjih za vsako šestletno obdobje določimo cilje za vode ter ob tem zagotovimo ažuren pregled vplivov človekovega delovanja na vode.

Načrt upravljanja voda na vodnih območjih

Med načrtovanjem upravljanja voda podrobno pregledamo vse dejavnosti, ki pri svojem delovanju lahko škodljivo vplivajo na vode, ocenimo obseg tega vpliva, ocenimo stanje površinskih in podzemnih voda, pregledamo, kakšni ukrepi in režimi se že izvajajo ter ocenimo verjetnost, da bodo cilji za vode v posameznem šestletnem ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen ugotavljamo, ali je potrebno določiti dodatne ukrepe ali strožje režime za varstvo voda, ter ocenimo finančne posledice ukrepov za posamezno šestletno upravljavsko obdobje.

Z uredbo so določena tudi vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se podaljšajo roki za doseganje ciljev, odseki vodotokov in jezer, pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (referenčni odseki), in pogoji in omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke.

  • Predhodni program ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov

    Predhodni program ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov, obravnava 12 kemijskih snovi, ki jih uvrščamo med pesticide (dikofol, kvinoksifen, aklonifen, bifenoks, cibutrin, cipermetrin, diklorvos, heptaklor in heptaklor epoksid, terbutrin) in kemikalije (perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati, dioksini in dioksinom podobne spojine, heksabromociklododekan). Kemijske snovi so bile v letu 2013 z Direktivo 2013/39/EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike, dodane na seznam kemijskih parametrov za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda.
    Namen dokumenta je doseči dobro kemijsko stanje površinskih voda, zato je za 12 kemijskih snovi določen pregled možnih točkovnih in razpršenih obremenitev površinskih voda. Ocenjujemo, da bodo okoljski cilji doseženi glede na tri kemijske snovi (dikofol, bifenoks in heptaklor), ne bodo pa doseženi glede na poliklorirane bifenile (t.i. PCB), ki spadajo med dioksine in dioksinom podobne snovi. Prekomerno onesnaževanje površinskih voda s PCB je prisotno na reki Krupi, ki ne dosega dobrega ekološkega stanja zaradi povišanih koncentracij PCB. Do onesnaževanja površinske vode prihaja predvsem zaradi izcejanja in izpiranja PCB iz v preteklosti onesnaženih zemljišč.
    Poročila | Ministrstvo za okolje in prostor

Celovita presoja vplivov na okolje za Načrt upravljanja voda na vodnih območjih