Skoči do osrednje vsebine

Z načrti upravljanja voda na vodnih območjih za vsako šestletno obdobje določimo cilje za vode ter ob tem zagotovimo osvežen pregled vplivov človekovega delovanja na vode.

Načrt upravljanja voda na vodnih območjih

Med načrtovanjem upravljanja voda podrobno pregledamo vse dejavnosti, ki pri svojem delovanju lahko škodljivo vplivajo na vode, ocenimo obseg tega vpliva, stanje površinskih in podzemnih voda, pregledamo, kakšni ukrepi in režimi se že izvajajo ter ocenimo verjetnost, da bodo cilji za vode v posameznem šestletnem ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen ugotavljamo, ali je treba določiti dodatne ukrepe ali strožje režime za varstvo voda, ter ocenimo finančne posledice ukrepov za posamezno šestletno upravljavsko obdobje.

Tudi vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se podaljšajo roki za doseganje ciljev, odseki vodotokov in jezer, pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (referenčni odseki), in pogoji ter omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, so določena z uredbo.

Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2022-2027

  • Predhodni program ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov

    Predhodni program ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov, obravnava 12 kemijskih snovi, uvrščenih med pesticide (dikofol, kvinoksifen, aklonifen, bifenoks, cibutrin, cipermetrin, diklorvos, heptaklor in heptaklor epoksid, terbutrin) in kemikalije (perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati, dioksini in dioksinom podobne spojine, heksabromociklododekan). Kemijske snovi so bile v letu 2013 z Direktivo 2013/39/EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike, dodane na seznam kemijskih parametrov za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda.
    Namen dokumenta je doseči dobro kemijsko stanje površinskih voda, zato je za 12 kemijskih snovi določen pregled možnih točkovnih in razpršenih obremenitev površinskih voda. Ocenjujemo, da bodo okoljski cilji doseženi glede treh kemijskih snovi (dikofol, bifenoks in heptaklor), ne bodo pa doseženi glede polikloriranih bifenilov (tako imenovani PCB), ki spadajo med dioksine in dioksinom podobne snovi. Čezmerno onesnaževanje površinskih voda s PCB je opazno na reki Krupi, ki ne dosega dobrega ekološkega stanja zaradi povišanih koncentracij teh snovi. Do onesnaževanja površinske vode prihaja predvsem zaradi izcejanja in izpiranja PCB iz zemljišč, onesnaženih v preteklosti.
    Poročila

Celovita presoja vplivov na okolje za Načrt upravljanja voda na vodnih območjih