Skoči do osrednje vsebine

Oskrba s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Za njeno izvajanje in izgradnjo infrastrukture so zadolžene občine.

Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno z zahtevami, ki se nanašajo na gospodarske javne službe.

Poročevalske obveznosti izvajalcev javne službe in občin v Informacijski sistem za spremljanje gospodarskih javnih služb varstva okolja

Izvajalec javne službe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta poslati poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto. Občine pa morajo najpozneje do 28. februarja tekočega leta ministrstvu poslati poročilo o doseženih standardih opremljenosti. Predpisana poročila so dolžne občine in izvajalci javne službe predati izključno v elektronski obliki preko informacijskega sistema: Informacijski sistem za spremljanje gospodarskih javnih služb varstva okolja (IJSVO) v skladu z navodili, ki so objavljena v navedenem informacijskem sistemu.

Izvajalci javne službe oskrbe s pitno morajo poslati potrjen program oskrbe s pitno vodo najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti preko informacijskega sistema IJSVO.

Za dostop do informacijskega sistema je potrebno uporabniško ime in geslo. Neregistrirane izvajalce javne službe oskrbe s pitno vodo morajo registrirati občine, ki so dolžne redno posodabljati podatke, ki se vodijo v evidenci izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti pa:

  • firmo in sedež osebe ter
  • način, vrsto, obseg in območje izvajanja gospodarske javne službe.

Navodila

Operativni program