Skoči do osrednje vsebine

Oskrba s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Za njeno izvajanje in izgradnjo infrastrukture so zadolžene občine.

Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno z zahtevami, ki se nanašajo na gospodarske javne službe.

Za namen spremljanja javne službe ter spremljanja standardov opremljenost smo vzpostavili informacijski sistem za spremljanje javnih služb, tako imenovani IJSVO. IJSVO vodimo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Poročevalske obveznosti izvajalcev javne službe in občin v IJSVO

Izvajalec javne službe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta poslati poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto. Občine pa morajo najpozneje do 28. februarja tekočega leta ministrstvu poslati poročilo o doseženih standardih opremljenosti. Predpisana poročila so dolžne občine in izvajalci javne službe predati izključno v elektronski obliki preko informacijskega sistema IJSVO v skladu z navodili, ki so objavljena v navedenem informacijskem sistemu.

Izvajalci javne službe oskrbe s pitno morajo poslati potrjen program oskrbe s pitno vodo najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti preko informacijskega sistema IJSVO.

Za dostop do informacijskega sistema je potrebno uporabniško ime in geslo. Neregistrirane izvajalce javne službe oskrbe s pitno vodo morajo registrirati občine, ki so dolžne redno posodabljati podatke, ki se vodijo v evidenci izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti pa:

  • firmo in sedež osebe ter
  • način, vrsto, obseg in območje izvajanja gospodarske javne službe.

Navodila