Skoči do osrednje vsebine

S programom ukrepov upravljanja voda, zagotavljamo pregled vseh ukrepov in režimov v zvezi z vodami, ki so v veljavi in se že izvajajo, ter določimo dopolnilne ukrepe, če so potrebni za doseganje ciljev posameznega načrtovalskega obdobja. Program ukrepov upravljanja voda vsakih šest let pregledamo in po potrebi posodobimo in posodobitev predlagamo Vladi RS v sprejem.

Ukrepi in režimi se izvajajo na področjih varstva pred onesnaževanjem z iztoki odpadnih voda, onesnaževanjem pri izvajanju kmetijstva ali drugih razpršenih dejavnosti, varstva pred drugimi vrstami obremenjevanja voda, kot so odvzemi, regulacije, zajezitve in podobno, gojenje rib ali školjk, kopanje, plovba in druge vrste rabe voda. V primeru tveganja, da cilji za vode ne bodo doseženi,  določimo dodatne ukrepe.

Program ukrepov upravljanja voda

Temeljni ukrepi

Temeljni ukrepi so tisti ukrepi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje EU in so tudi v slovenskem pravnem redu že v veljavi in se izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje s področja:

  • voda,
  • varstva okolja,
  • ohranjanja narave,
  • ribištva,
  • kmetijstva,
  • gozdarstva,
  • rudarstva,
  • infrastrukture
  • ali druge zakonodaje, kjer so določeni ukrepi ali režimi, ki se nanašajo na vode. 

Temeljni ukrepi v okviru Programa ukrepov upravljanja voda se delijo na temeljne ukrepe »a« in temeljne ukrepe »b«. Temeljni ukrepi »a« so tisti, ki se dejansko že izvajajo v praksi, temeljni ukrepi »b« pa so ukrepi upravne ali administrativne narave in določajo aktivnosti, ki so potrebne, da se izboljša učinkovitost ali odpravi zaznane vrzeli pri izvajanju temeljnih ukrepov »a«.

Dopolnilni ukrepi

Dopolnilni ukrepi so ukrepi, ki jih v posameznem načrtovalskem ciklu določimo za doseganje okoljskih ciljev za vode oz. za izboljšanje stanja vodnih teles, za katera je z načrti upravljanja voda na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega morja v posameznem načrtovalskem obdobju ocenjeno, da do konca obdobja ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz teh načrtov.