Skoči do osrednje vsebine

Načrt upravljanja z morskim okoljem

Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za vsako šestletno obdobje določimo cilje za morske vode ter hkrati vsakih šest let zagotovimo ažuren pregled vplivov človekovega delovanja na morske vode. V okviru načrta upravljanja z morskim okoljem določimo tudi ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

Načrt upravljanja z morskim okoljem

Varstvo morskih voda se sooča s kompleksnimi in večplastnimi izzivi. Morske vode so pod velikimi pritiski zaradi dejavnosti, ki se izvajanja na kopnem in morju. Kot orodje za doseganje predpisanih ciljev v šestletnih ciklih pripravljamo načrt upravljanja z morskim okoljem. Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za vsako šestletno obdobje ocenimo okoljsko stanje morskih voda, ugotovimo pritiske na morske vode, določimo program spremljanja stanja morskih voda in določimo program ukrepov za doseganje dobrega stanja morskih voda.

Načrt upravljanja z morskim okoljem 2017-2021

Celovita presoja vplivov na okolje za Načrt upravljanja z morskim okoljem

Za Načrt upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2017-2021 je bila izvedena celovita presoja vplivov za okolje. Izdelano je bilo okoljsko poročilo in pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na morske vode.

Direktiva komisije (EU) 2017/845 z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij 

Direktiva 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17.junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja

Sklep komisije (EU) 2017/848 z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU

Iskalnik