Skoči do osrednje vsebine

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah avgusta 2023

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti v okviru poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji določa številne negradbene in gradbene protipoplavne ukrepe.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti temelji na dejstvu, da je treba, skladno z določili poplavne direktive izvajati dejavnosti za učinkovitejše obvladovanje poplavne ogroženosti na državnih in čezmejnih porečjih. 

Pred pripravo načrta se v sklopu poplavne direktive pripravijo karte poplavne ogroženosti in karte poplavne nevarnosti, ki so osnova za nadaljnje ukrepe. Vsakemu protipoplavnemu ukrepu (20 tipov ukrepov) sta, glede na ugotovljenost ogroženosti na posameznem območju, opredeljena prednostna stopnja (visoka, srednja ali nizka) ter opis, ali je ukrep že v izvajanju ali ne. Ukrepi se nato izvajajo prek projektov, ki so že v teku, ali pa bo treba začeti izvajati nov projekt. Vsake dve leti se izvajanje gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov spremlja s poročilom. Nabor ukrepov se redno preverja, nadgrajuje ter glede na spremembe ocen poplavne ogroženosti in druge vplivne dejavnike tudi dopolnjuje.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

Celovita presoja vplivov na okolje