Skoči do osrednje vsebine

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti v okviru poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji določa številne negradbene in gradbene protipoplavne ukrepe.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti temelji na dejstvu, da je potrebno, skladno z določili Poplavne direktive, izvajati aktivnosti za učinkovitejše obvladovanje poplavne ogroženosti na nacionalnih in čezmejnih porečjih. 

Pred pripravo načrta se v sklopu Poplavne direktive pripravi karte poplavne ogroženosti in karte poplavne nevarnostim ki so osnova za nadaljnje ukrepe. Vsakemu protipoplavnemu ukrepu (20 tipov ukrepov) je, glede na ugotovljenost ogroženosti na posameznem območju, opredeljena prioritetna stopnja (visoka, srednja ali nizka) ter opis ali je ukrep že v izvajanju ali ne. Ukrepi se nato izvajajo preko projektov, ki so že v teku ali pa bo potrebno začeti izvajati nov projekt. Vsake dve leti se izvajanje gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov spremlja s poročilom. Nabor ukrepov se redno preverja, nadgrajuje in glede na spremembe ocen poplavne ogroženosti in druge vplivne faktorje tudi dopolnjuje.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

Ocena tveganja

Celovita presoja vplivov na okolje