Skoči do osrednje vsebine

Plovba s plovili na motorni pogon po celinskih vodah je mogoča le v primeru, če je za posamezno celinsko vodo ali njen del sprejet predpis Vlade Republike Slovenije, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon.

Pri določitvi načina in pogojev rabe vodnega ali morskega dobra za plovbo upoštevamo stanje voda, varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo vodnih pravic.

S predpisom, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon, določimo način in pogoje rabe vodnega ali morskega dobra za plovbo. Pri tem upoštevamo stanje voda, varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo vodnih pravic.

Plovbni režim na plovbnem območju ali plovni poti zahteva, da se za odsek celinske vode določi, katera plovila so dovoljena, kje je dovoljena plovba na motorni pogon, dovoljen čas ali obdobje plovbe ter način izvajanja plovbe, med drugim omejitev hitrosti ali števila plovil na motorni pogon na tem odseku.

Postopek določitve odseka za plovbo na motorni pogon po celinskih vodah

Plovba na motorni pogon se dovoli na podlagi predpisa, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Za določitev odseka za plovbo na motorni pogon po celinskih voda lokalna skupnost na ministrstvo za okolje in prostor posreduje pobudo za določitev plovbe na motorni pogon.

Skupaj s pobudo se posreduje tudi smernice nosilcev urejanja prostora. Smernice morajo jasno opredeljevati mnenje in pogoje nosilcev urejanja prostora do plovbe na motorni pogon. V nasprotnem primeru s strani pristojnih organov iz področja ohranjanja narave, varstva okolja in upravljanja voda ter s strani nosilcev vodnih pravic pridobimo dodatno mnenje in pogoje.

Na podlagi pobude se pristopi k pripravi predpisa, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon. V okviru postopka priprave predpisa med drugim pridobimo strokovne podlage za določitev plovbnega območja ter mnenja in pogoje pristojnih organov iz področja ohranjanja narave, varstva okolja in upravljanja voda ter s strani nosilcev vodnih pravic. Iz njihovih opredelitev mora izhajati, da je plovba na motorni pogon na predlaganem odseku, možna.

Vladi Republike Slovenije nato predlagamo sprejem predpisa, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon. S predpisom se določi odsek plovbe, dovoljen čas oziroma obdobje plovbe (letni, dnevni) ter način izvajanja plovbe, med drugim omejitev hitrosti ali števila plovil na motorni pogon.

Odseki, kjer je plovba na motorni pogon po celinskih vodah dovoljena

S predpisi, ki urejajo uporabo plovil na motorni pogon je plovba dovoljena na sledečih odsekih celinskih voda:

  • reka Ljubljanica skozi Ljubljano,
  • Zbiljsko jezero reki Savi,
  • akumulacijsko jezero hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi,
  • akumulacijsko jezero hidroelektrarne Boštanj na reki Savi,
  • akumulacijsko jezero hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi,
  • akumulacijsko jezero hidroelektrarne Krško na reki Savi,
  • akumulacijsko jezero hidroelektrarne Brežice na reki Savi,
  • reka Krka skozi Novo mesto,
  • del reke Drave in Ptujsko jezero.
Na karti Slovenije se nahaja prikaz 9 odsekov celinskih voda ali njihovih delov, na katerih je prevoz tovora in uporaba plovil na motorni pogon dovoljena

Celinske vode ali njihovi deli, na katerih je prevoz tovora in uporaba plovil na motorni pogon dovoljena | Avtor: Direkcija za vode

Za plovbna območje na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Sava,  na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi in na na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi so na voljo podrobnejši prikazi plovbnega območja.