Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin deluje znotraj Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V enotni inšpekciji naloge uradnega nadzora izvajajo uradni veterinarji, inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji in sicer na področjih iz pristojnosti Uprave za varno hrano. Naloge nadzora izvajajo za preverjanje skladnosti izvajalcev dejavnosti in preverjanja če živali in blago izpolnjujejo predpisane zahteve.

Področja izvajanja uradnega nadzora in temelja pravila izvajanja uradnega nadzora

Naloge povezane z uradnim nadzorom opravljamo z uporabo ustreznih nadzornih metod in tehnik, kakršne so spremljanje, posebni nadzor, preverjanje, revizija, inšpekcijski pregled, vzorčenje in analiza.

Uradni nadzor se izvaja redno, na podlagi tveganja in z ustrezno pogostnostjo, da se dosežejo zastavljeni cilji ob upoštevanju:

 • znanega tveganja, povezanega z živalmi, krmo ali živili, nosilci dejavnosti, uporabo krme ali živil ali katerim koli procesom, materialom, snovjo, dejavnostjo ali operacijo, ki lahko vpliva na varnost krme ali živil, zdravstveno varstvo živali in dobro počutje živali,
 • poročil o preteklosti nosilcev
 • zanesljivosti lastnih kontrol nosilcev dejavnosti,
 • kakršnih koli informacij, ki bi lahko nakazovale neskladnost vključno s prijavami občanov.

Uradni nadzor se opravlja brez predhodnega opozorila, razen v primerih kot je naprimer revizija. Opravlja se v katerikoli fazi proizvodnje, predelave in razpečevanja krme ali živil ter živali in živalskih proizvodov. Vključuje nadzor nosilcev dejavnosti na področjih:

 • Zdravja živali
 • Dobrobiti živali
 • Zdravja rastlin
 • Rastlinskega semenskega materiala
 • Dajanja na trg in uporabe fitofarmacevtskih sredstev
 • Primarne proizvodnje živil rastlinskega in primarne proizvodnje živil živalskega izvora
 • Registriranih obratov
 • Odobrenih obratov
 • Živalskih stranskih proizvodov in predelanih proizvodov
 • Varnosti, kakovosti in pravilnem označevanju živil
 • Certifikacijskih organov in organizacij za senzorično ocenjevanje
 • Uvoza živali, živil živalskega in neživalskega izvora
 • Zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Uradni nadzor vključuje tudi nadzor nad živili na trgu glede varnosti, kakovosti in pravilnega označevanja.

Kadar uradni veterinarji, inšpektorji za hrano ter fitosanitarni inšpektorji ugotovijo neskladnosti z zakonodajo ali tveganja za zdravje ljudi, živali, rastlin, dobrobit živali ali za okolje, kar se tiče fitofarmacevtskih sredstev ali gensko spremenjenih organizmov, izrekajo ukrepe za odpravo neskladnosti ali tveganj tako, da izdajajo upravno inšpekcijske odločbe in nadzirajo njihovo izvrševanje.

V kolikor ugotovijo neskladnosti, ki so v zakonodaji opredeljene kot prekrški, uvedejo prekrškovne postopke v okviru katerih izrekajo globe.

Storitve inšpekcije

Na podlagi vloge nosilcev dejavnosti v primerih izvoza živali, živil, krme, rastlin, živalskih stranskih in predelanih proizvodov, uradni veterinarji, inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji izdajajo veterinarske certifikate, spričevala in druga potrdila, s katerimi jamčijo, da živali in blago izpolnjujejo predpisane pogoje. Inšpektorji pred podpisom dokumentov izpolnjevanje pogojev preverijo. Izvoz v tretje države brez podpisanih dokumentov s strani pristojnega inšpektorja ni mogoč.

Zakonodaja

Poleg materialne zakonodaje iz področij nadzora se postopki nadzora izvajajo v skladu z:

Območni uradi UVHVVR

 • Območni urad Celje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Ljubljanska ulica 1a
  3000 Celje


  Meta Višnikar

 • Območni urad Maribor

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Tržaška cesta 53
  2000 Maribor


  dr. Igor Vojtic

 • Območni urad Kranj

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Kranjska cesta 16
  4202 Naklo


  Matej Demšar

 • Območni urad Ptuj

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Miklošičeva cesta 5
  2250 Ptuj


  mag. Darja Mlinarič

 • Območni urad Nova gorica

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Tolminskih puntarjev 4
  5000 Nova gorica


  Nataša Pajntar

 • Območni urad Murska sobota

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Kocljeva 10
  9000 Murska sobota


  Xena Cukrov Novak

 • Območni urad Ljubljana

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Dunajska cesta 22
  1000 Ljubljana


  Smiljana Verbič

 • Območni urad Koper

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Piranska cesta 2
  6000 Koper


  Neva Blažina Sedmak

 • Območni urad Novo mesto

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Defranceschijeva ulica 1
  8000 Novo mesto


  dr. Branko Podpečan

 • Območni urad Postojna

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Kolodvorska cesta 5a
  6230 Postojna


  mag. Tamara Čehovin

Mejni veterinarski postaji

 • MVP Brnik - letališki mejni prehod

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Zgornji Brnik 130/E
  4210 Brnik - aerodrom


  Franci Mlakar

 • MVP Koper - luški mejni prehod

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Koper, poštni predal 608
  6104 Koper - Capodistria


  Simeon Žilevski

Kontrolno središče

 • Kontrolno središče Luka Koper

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Koper, poštni predal 207
  6104 Koper - Capodistria


  Helena Hrvatin

Poročila o izvajanju večletnega nacionalnega nadzora

Pristojbine na področju varne hrane

Poostren uradni nadzor pri uvozu nekatere krme in živil rastlinskega oziroma drugega neživalskega izvora je potreben zaradi tveganja za zdravje, ugotovljenega na podlagi prestrežb pošiljk določenega porekla, kot je navedeno v Prilogi I  Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 /ES  (seznam v prilogi spremenjen z Uredbo (EU) 2019/1249).

Tako pošiljko mora špediter ali agent uvoznika prijaviti že na prvi vstopni točki v Evropsko unijo za uradni pregled organu, pristojnemu za varnost hrane in krme. Pošiljko prijavi na enotnem vstopnem dokumentu, ki je predpisan z Uredbo 669/2009/ES in sicer preko elektronske najave v informacijski sistem TRACES. Inšpekcijski pregled in morebitno vzorčenje za laboratorijsko analizo pa sta opravljena še pred sprostitvijo v prost promet. V primeru neugodnih rezultatov laboratorijske analize pošiljke ni dovoljeno sprostiti v prost promet v EU,  saj morajo biti živila in krma varna, skladno z Uredbo (ES) št. 178/2002. Za poostren nadzor pošiljk rastlinskih proizvodov se plača pristojbina.

Pristojbine na področju veterinarstva

Pristojbine se plačujejo za izvajanje veterinarskih pregledov in nadzora ter za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (VHS).

Veterinarske pristojbine se v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju veterinarstva plačujejo za veterinarske preglede:

 • v klavnici
 • za veterinarski pregled uplenjene in gojene divjadi
 • za veterinarski nadzor v zbiralnicah mleka ter obratih za obdelavo in predelavo mleka
 • za nadzor proizvodnje in dajanja ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz registriranih obratov na trg
 • za veterinarski nadzor v obratih, ki hladijo, zamrzujejo, embalirajo oziroma skladiščijo ribiške proizvode in druge morske ter sladkovodne organizme
 • za veterinarski pregled živali in proizvodov živalskega izvora na mestu izvora v R Sloveniji, kadar je pošiljka živali namenjena v drugo državo članico Evropske unije ali pa v tretjo državo
 • za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih
 • za uradni veterinarski nadzor odobrenih obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
 • za izvajanje letnega načrta monitoringa reziduov