Skoči do osrednje vsebine

Vodimo in organiziramo delo inšpekcije, opravljamo neposredne nadzore ter izvajamo programske naloge inšpekcije. Oblikujemo sistemske rešitve in druge, najzahtevnejše vrste gradiva za izvajanje nadzora in dela socialne inšpekcije, pripravljamo predloge rednih letnih inšpekcijskih nadzorov. Organiziramo in izvajamo inšpekcijske nadzore in odločamo v njih.

Pobuda za inšpekcijski nadzor

Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko vložite, če menite, da izvajalec socialnovarstvene dejavnosti ne ravna v skladu s predpisi, ki določajo njegove naloge, in ste predhodno že izkoristili druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic, saj v nasprotnem primeru inšpektor ne more izvesti nadzora.

Pred vložitvijo pobude vam svetujemo, da se o svojem nezadovoljstvu z obravnavo pogovorite s strokovnim delavcem, ki jo vodi. Če vam nesporazuma ne bo uspelo odpraviti, s tem seznanite še njegovega nadrejenega. Direktor je namreč med drugim zadolžen tudi za organizacijo dela in obravnavo določenih disciplinskih kršitev.

Tako morate v primeru nezadovoljstva z izvajanjem socialnovarstvenih storitev, podati ugovor zoper delo strokovnega delavca na svet socialnovarstvenega zavoda oziroma v primeru nezadovoljstva z ravnanjem zasebnika na Socialno zbornico Slovenije.

V določenih primerih posebni zakoni predvidevajo drugačno obliko obravnave nestrinjanja oziroma nezadovoljstva (na primer zoper delo skrbnika ter izvajanje strokovnih in upravnih nalog s področja skrbništva je možen ugovor, kršitev kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva pa obravnava Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije).

Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  • Prepoved opravljanja socialnovarstvenih dejavnosti

    Socialna inšpekcija je v letih 2017 in 2018 objavila 2 opozorili glede poslovnih subjektov in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve brez dovoljenja pristojnega ministrstva, in objavila seznam izvajalcev, ki jim je zaradi ugotovljenih nepravilnosti odredila prepoved opravljanja socialnovarstvenih storitev do pridobitve ustreznih dovoljenj ter izselitev nastanjenih oseb in urejanje njihove namestitve k izvajalcem javne mreže socialnovarstvenih storitev s pomočjo pristojnih centrov za socialno delo.
    Poročila