Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v državi članici Evropske unije, in za občasno opravljanje storitev

Avtomatično priznanje (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, zobozdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

 • potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji (diploma, potrdilo o specializaciji),
 • potrdilo o skladnosti poklicne kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES, ki ga izda državni organ, skladno z nacionalno zakonodajo države pridobitve poklicne kvalifikacije (iz potrdila je razvidno na katero točko Priloge V Direktive 2005/36/ES se pridobljena dokazila o formalnih kvalifikacijah nanašajo in kateremu členu (24., 25., 31., 34., 35., 38., 44. ali 46.) izpolnjevanja minimalnih pogojev usposobljenosti kvalifikacija ustreza,
 • potrdilo o dodatnih usposabljanjih in strokovnih izkušnjah,fotokopijo osebnega dokumenta.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 50 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Vlogo pošljite na poštni naslov ali elektronski naslov Ministrstva za zdravje.

Splošni sistem priznavanja (za nesektorske poklice-vsi ostali poklici iz evidence reguliranih poklicev)

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

 • diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
 •  dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
 • potrdilo o poklicni kvalifikaciji glede na Direktivo 2005/36/ES, ki ga izda državni organ, skladno z nacionalno zakonodajo države pridobitve poklicne kvalifikacije in iz njega izhaja, da je kandidat v izvorni državi usposobljen za opravljanje poklice,
 • potrdilo o dodatnih usposabljanjih in strokovnih izkušnjah,
 •  fotokopijo osebnega dokument.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 70€ na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Vlogo pošljite na poštni ali elektronski naslov Ministrstva za zdravje.

Občasno opravljanje storitev

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

 • potrdilo o državljanstvu - fotokopija osebnega dokumenta,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah (diploma, potrdilo o specializaciji),
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo,
 • potrdilo, da ponudnik storitev izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev v skladu s predpisi države pogodbenice sedeža in da mu izvajanje teh storitev ni prepovedano, niti začasno,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi, potrdilo o skladnosti z Direktivo 2005/36/ES),
 • dokazilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o tem, da ponudniku storitev niti začasno niti dokončno niso odvzete pravice do opravljanja poklica,
 • izjava ponudnika storitve o znanju jezika.

Prijavi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50€ na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Prijavo pošljite na poštni ali elektronski naslov Ministrstva za zdravje.