Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti

  Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi.

 • Zaključen

  ROSE 2

  Projekt ROSE 2 »Readiness Of Slovenian E-invoicing 2« (2019-SI-IA-0006) je nadaljevanje projekta ROSE z namenom, da se z nadgradnjo standardiziranih dokumentov omogoči avtomatizirane procese poslovanja podjetij in javnega sektorja od naročila blaga in storitev, dobave, izstavitve računa vse do plačila, in sicer z elektronsko izmenjavo dokumentov preko varnih elektronskih poti.

 • V teku

  GoDanuBio

  Cilj projekta je ustvariti participativni ekosistem, ki bo okrepil sodelovanje med podeželjem in mesti Podonavja s pomočjo krožnega biogospodarstva.

  Projekt je bil odobren in je 85% sofinanciran v okviru razpisa "Interreg Danube Transnational Programme".

 • Zaključen

  I-STORMS

  S projektom »Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju« (I-STORMS) smo vzpostavili mednarodno sodelovanje pri spodbujanju inovativnih politik in skupnih strategij za zaščito ADRION regije pred viharji na morju.

 • V teku

  goMURra

  Namen projekta »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti« (goMURra) je izdelava čezmejnega načrta za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in njenih stranskih rokavov. Ob upoštevanju Načelne vodnogospodarske zasnove, učinkov že izvedenih ukrepov in aktualnih pravnih okvirjev, bodo izdelani načrti bodoče strategije in program ukrepov za načrt upravljanja 2030.

 • V teku

  VISFRIM

  Projekt »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih« (VISFRIM) bo pripomogel k povečanju učinkovitosti upravljanja s poplavno ogroženostjo na čezmejnih porečjih Soče, Vipave ter Lemene v Italiji. Z izboljšanim sodelovanjem med vsemi ustanovami v obravnavanih porečjih na obeh straneh meje in javnostjo je namen vzpostaviti zeleno informacijsko strukturo, ki bo dolgoročno prispevala k povečani odpornosti proti poplavam in drugih naravnih nesreč.

 • Zaključen

  FRISCO1

  S projektom »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« (FRISCO1) smo prispevali k zmanjševanju poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure.

 • V teku

  LIFE NarcIS

  S projektom »LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS - NAtuRe Conservation Information System) želimo vzpostaviti informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. Z vzpostavljenim sistemom želimo doseči večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, pri strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi na področju varstva narave. Prispeval bo k skrajševanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom.

 • V teku

  Obzorje Evropa

  Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

 • V teku

  Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

  Ministrstvo za infrastrukturo je 16. 11. 2020 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt varnostno-tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke, katerega investicijska vrednost znaša 79,3 milijonov evrov in bo v višini 49,2 milijonov evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada. Projekt, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, obsega nadgradnjo železniškega tunela in proge v skupni dolžini okoli 6,1 km.

 • V teku

  Program usposabljanja v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite - tečaji MBC in TEC

  Program usposabljanja v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite - Načrtovanje, priprava, izvedba in evalvacija osnovnih tečajev za module civilne zaščite (tečaji MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (tečaji TEC)

 • V teku

  Varnost za vse

  Kako pomembna je varnost, se zavemo šele, ko jo izgubimo. Vsi podsistemi družbe lahko delujejo le, če je vzpostavljena varnost. Zdravstvo, šolstvo, sociala … Brez varnosti nič ne more delovati, zato je varnost ključna za ustvarjanje države blaginje.

 • V teku

  Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

  Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) bo določila leto prenehanja rabe premoga za proizvodnjo električne energije v Sloveniji in strategijo pravičnega prehoda dveh slovenskih regij, ki sta močno zaznamovani s premogovništvom – Savinjsko-Šaleške (SAŠA) regije in Zasavske regije.

 • V teku

  CHANSE

  CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe - Sodelovanje humanistike in družboslovja v Evropi

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2019

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2017

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2016

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2015

 • V teku

  Kolesarska strategija v Podonavju (ang. Danube Cycle Plans)

  Kolesarstvo je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno kot prometni način dnevne mobilnosti. Delež poti v Slovenij, opravljenih s kolesom, je po raziskavi potovalnih navad Statističnega urada Slovenije iz leta 2017 4,5 % in raste predvsem v mestih. Najvišji je v Ljubljani, kjer je bilo leta 2013 11,1 % poti opravljenih s kolesom, po oceni Mestne občine Ljubljana jih je bilo leta 2020 že 16 %. Prav tako pa naši profesionalni kolesarji dosegajo vrhunske rezultate in motivirajo vse nas k redni rekreaciji, z različnimi vrstami koles. Uporaba kolesa prispeva tudi k zniževanju emisij iz prometa, krepi zdravje in ima pozitivne gospodarske učinke.

 • V teku

  Železniško vozlišče Ljubljana: priprava projektne dokumentacije

  V okviru projekta bo pripravljena projektna dokumentacija, ki je pogoj za začetek glavnih del za nadgradnjo ozkega grla na območju železniškega vozlišča Ljubljana in zajema glavno železniško postajo Ljubljana, železniške postaje Šiška, Zalog in Moste ter železniške povezave med njimi.