Skoči do osrednje vsebine

Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Osnovni podatki o operaciji

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020

Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov

Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Naziv prednostne naložbe: 6.2. Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev.

Sklad: ESRR

Statistična regija:

  • NUTS 2 – Kohezijska regija Vzhodna Slovenija,
  • NUTS 3 – Podravje

Obdobje trajanja projekta: od oktobra 2019 do marca 2023

Vrednost investicije: 6.221.498,76 EUR

Višina upravičenih stroškov: 6.184.827,99 EUR

 

Prijavitelj projekta:

Mariborska razvojna agencija (MRA)

 

Projektni partnerji:

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni, s ciljem vzpostaviti sistem, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Direkcija zagotavlja tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb, vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki. 

Vloga DRSV v projektu je ključna predvsem z vidika strateškega načrtovanja in izvajanja neposrednih in posrednih (razen interpretacije) aktivnosti projekta, ki sodijo v sklop upravljanja voda: vsebinski sklopi: 4.1.1, 4.1.3,4.1.4, 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.10.1, 4.11.1, 4.11.4, 4.12.1, 4.12.4, 4.15.1, 4.14.4. DRSV bo nosilec izvedbe teh aktivnosti.

Direkcija RS za vode pri projektu sodeluje kot partner. Ocenjena skupna vrednost projekta je bila 3.354.234 EUR, trajanje pa 3 leta.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

Občina Starše

Občina Duplek

Občina Središče ob Dravi

Opis obstoječega stanja

Območje reke Drave je zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na zelo majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Na oblikovanje okolij ob reki pa vpliva tudi človek. Z utrditvami brežin ter hidroenergetsko izrabo reke Drave se je bistveno zmanjšala intenzivnost hidromorfoloških procesov. Nekdanje naravno premeščanje struge, oblikovanje stranskih in mrtvih rokavov ter mrtvic je danes praktično ustavljeno. Zaradi spremenjenega pretočnega režima in velike količine drobnozrnatih naplavin, ki se odlagajo ob pojavu visokih voda, ter padca podtalnice, se nekdanji rokavi, mrtvice in depresije zasipavajo, sušijo in zaraščajo. Drastično se je zmanjšalo tudi premeščanje proda. Posledično je bistveno zmanjšanja intenziteta nastajanja in premeščanje prodišč, le ta pa se hkrati izredno hitro zaraščajo. Zmanjšuje se tudi učinkovitost zadrževanja vode ob poplavah.

Opisane hidrološke in hidromorfološke spremembe imajo vpliv tudi na varovane gozdne habitatne tipe. Zaradi trendov bodisi intenzifikacije bodisi opuščanja kmetijske rabe se zmanjšuje tudi obseg in slabša ugodno stanje kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov ter poslabšuje habitat kvalifikacijskih vrst vezanih na kulturno krajino.

Opis aktivnosti v okviru projekta

Projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse projektov TRUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave), SEE River (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries), LIVEDRAVA (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji). Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Povzetek projekta

Reka Drava, med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote.

Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v naslednjih sklopih (specifični kazalniki):

  • ukrepi obnove habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate: kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), močvirska sklednica (Emys orbicularis), bober (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), plazeča zelena (Apium repens), močvirski krešič (Carabus variolosus), škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus);
  • obnova krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč: HT 6110 Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi), HT 6210 Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), HT91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), HT 91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), rjavi srakoper (Lanius collurio);
  • nadgradnja izobraževalno - interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja deležnikov na območju o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.

Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Aktivnosti, ki jih izvaja Direkcija RS za vode:

Obnova mrtvic,  Ohranjanje in obnova zatokov Zrkovci, Dogoše

V osrednjem delu naredi poglobitev (mrtvica), vtočni del je suhi rokav, iztočni zatok

To je »Sipina 6« - nadaljevanje del. Okvirna vrednost del je ca 450.000,00 eur (brez DDV)

 

Obnova starih rečnih rokavov (tekoča voda/stalni pretok)./Obnova mrtvic

Krčevina - Struga

Obnova na način, da se vzpostavi suha struga z lokalnimi poglobitvami, ki funkcionirajo kot mrtvice

Dolžina je 3,7 km (rokav Krčevina – Struga). Ocena je 100.000,00 Eur (brez DDV), če je cca toliko za odpirati kot v Markovcih – odstranitev čepov in zarasti na posameznih lokacijah vzdolž rokava. Če je več, se lahko cena tudi pomnoži.

Vzpostavitev struge

Zlatoličje

Vzpostavitev struge (od spodnjega dela navzgor)

Dolžina 1 km (presek Zlatoličje) Ocena je 1.200.000,00  Eur (brez DDV), na podlagi projekta sanacije iz leta 2013, kjer je predvidena izvedba prekopa. Vse je odvisno od predvidene širine nove struge.

Odkup zemljišč na erozijskem območju Zlatoličje

Odkupi zemljišč na erozijskem območju in zasaditev

Obnova starih rečnih rokavov (tekoča voda/stalni pretok).

Šturmovski rokav

Vzpostavitev pretočnosti rokava, ureditev prepusta, ureditev razdelilnega objekta na ribji stezi

L = 2,5 km (Šturmovski rokav) 75.000,00 Eur (brez DDV),  če so razmere podobne, kot v rokavu Markovci (glede potrebne količine posekov in izkopov)

 

Obnova mrtvic Muretinci

Obnova mrtvice

L = 1,5 km (rokav Muretinci)- 40.000,00 Eur (brez DDV),  če so razmere podobne, kot v rokavu Markovci (glede potrebne količine posekov in izkopov)

 

Obnova starih rečnih rokavov (tekoča voda/stalni pretok).

Gabrje - Zavrč

vzpostavitev rokava

L = 1,0 km (sipina Mala vas – desni breg) 400.000,00 Eur (brez DDV), izhajal sem iz zatoka Mala vas in potrebnega zavarovanja desne brežine zaradi bližine glavne ceste. Če bo rokav širši, se lahko cena hitro pomnoži, saj so potem bistveno večje količine!

 

Odkup zemljišč na erozijskem območju Mala vas

Odkupi zemljišč na erozijskem območju

Iskalnik