Skoči do osrednje vsebine

Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Osnovni podatki o operaciji

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020

Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov

Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Naziv prednostne naložbe: 6.2. Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev.

Sklad: ESRR

Statistična regija:

 • NUTS 2 – Kohezijska regija Vzhodna Slovenija,
 • NUTS 3 – Podravje

Obdobje trajanja projekta: od oktobra 2019 do marca 2023

Vrednost investicije: 6.221.498,76 EUR

Višina upravičenih stroškov: 6.184.827,99 EUR

 

Prijavitelj projekta:

Mariborska razvojna agencija – MRA (dne 18. 1. 2021 uradno preimenovana v Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, s kratico RRA)

Projektni partnerji:

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni, s ciljem vzpostaviti sistem, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Direkcija zagotavlja tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb, vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki. 

Vloga DRSV v projektu je ključna predvsem z vidika strateškega načrtovanja in izvajanja neposrednih in posrednih (razen interpretacije) aktivnosti projekta, ki sodijo v sklop upravljanja voda: vsebinski sklopi: 4.1.1, 4.1.3,4.1.4, 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.10.1, 4.11.1, 4.11.4, 4.12.1, 4.12.4, 4.15.1, 4.14.4. DRSV bo nosilec izvedbe teh aktivnosti.

Direkcija RS za vode pri projektu sodeluje kot partner. Ocenjena skupna vrednost projekta je bila 3.354.234 EUR, trajanje pa 3 leta.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

Občina Starše

Občina Duplek

Občina Središče ob Dravi

Opis obstoječega stanja

Območje reke Drave je zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na zelo majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Na oblikovanje okolij ob reki pa vpliva tudi človek. Z utrditvami brežin ter hidroenergetsko izrabo reke Drave se je bistveno zmanjšala intenzivnost hidromorfoloških procesov. Nekdanje naravno premeščanje struge, oblikovanje stranskih in mrtvih rokavov ter mrtvic je danes praktično ustavljeno. Zaradi spremenjenega pretočnega režima in velike količine drobnozrnatih naplavin, ki se odlagajo ob pojavu visokih voda, ter padca podtalnice, se nekdanji rokavi, mrtvice in depresije zasipavajo, sušijo in zaraščajo. Drastično se je zmanjšalo tudi premeščanje proda. Posledično je bistveno zmanjšanja intenziteta nastajanja in premeščanje prodišč, le ta pa se hkrati izredno hitro zaraščajo. Zmanjšuje se tudi učinkovitost zadrževanja vode ob poplavah.

Opisane hidrološke in hidromorfološke spremembe imajo vpliv tudi na varovane gozdne habitatne tipe. Zaradi trendov bodisi intenzifikacije bodisi opuščanja kmetijske rabe se zmanjšuje tudi obseg in slabša ugodno stanje kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov ter poslabšuje habitat kvalifikacijskih vrst vezanih na kulturno krajino.

Opis aktivnosti v okviru projekta

Projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse projektov TRUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave), SEE River (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries), LIVEDRAVA (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji). Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Povzetek projekta

Reka Drava, med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote.

Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v naslednjih sklopih (specifični kazalniki):

 • ukrepi obnove habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate: kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), močvirska sklednica (Emys orbicularis), bober (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), plazeča zelena (Apium repens), močvirski krešič (Carabus variolosus), škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus);
 • obnova krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč: HT 6110 Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi), HT 6210 Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), HT91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), HT 91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), rjavi srakoper (Lanius collurio);
 • nadgradnja izobraževalno - interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja deležnikov na območju o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.

Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Aktivnosti, ki jih izvaja Direkcija RS za vode:

AKTIVNOST 1.1.1 – ODKUP ZEMLJIŠČ ZLATOLIČJE

 • Varstveni cilj 4.1.1. – izboljšanje stanja ohranjenosti HT 6110 Skalna travišča na bazičnih tleh.
 • Odkup zemljišč je predviden zaradi izboljšanja HT 6110 na desni brežini Drave v Zlatoličju, ki je podvržena bočni rečni eroziji. Odkupljena zemljišča bodo z izgradnjo pasivnega zavarovanja (del aktivnosti 1.1.2) kontrolirano prepuščena hidromorfološkim procesom z namenom povečanja prodonosnosti, ki je osnova za ohranjanje in izboljšanje stanja HT 6110.

AKTIVNOST 1.1.2 – SPODBUJANJE HIDROMORFOLOŠKIH PROCESOV NA OBMOČJU ZLATOLIČJA, ODSEK 1/A (Zlatoličje)

 • Varstveni cilj 4.1.1. – izboljšanje stanja ohranjenosti HT 6110 Skalna travišča na bazičnih tleh.
 • Predvidena sta dva ukrepa, na desni brežini izgradnja pasivnega zavarovanja v vzdolžni smeri v dolžini 300 m (zakopano vzdolžno nasutje oz. prečni vkop skal, ki bo zaustavil napredovanje nekontrolirane bočne rečne erozije na zasebna zemljišča) in na levi brežini izgradnja zatoka (površine 1,10 ha) s čiščenjem prodišča (površine 1,40 ha).
 • Oba ukrepa bota pripomogla k aktiviranju dodatnega prodnega materiala in povečala vnos proda, ki je pomemben za nastajanje in ohranjanje HT 6110.
 • Ocenjena vrednost del je 891.420,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 1.1.2 na topografski karti.

Makro lokacija: Zlatoličje

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Zlatoličja.

Predvideni posegi: Zlatoličje

AKTIVNOST 1.1.3 – ČIŠČENJE PRODIŠČA V STARŠAH, ODSEK 2/B (Starše)

 • Varstveni cilj 4.1.1. – izboljšanje stanja ohranjenosti HT 6110 Skalna travišča na bazičnih tleh.
 • Na površini cca. 4,20 ha bo izvedeno strojno čiščenje prodišča z odstranitvijo zarasti. Izkop proda v debelini od 0,50 do 2,00 m se bo delno odrinil neposredno v matico struge, delno pa se bo mobiliziral v matico struge na gorvodnem odseku nad sipino ter po potrebi še na levi rob sipine (v obstoječo depresijo).
 • Ukrep bo pripomogel k aktiviranju dodatnega prodnega materiala in povečal vnos proda, ki je pomemben za nastajanje in ohranjanje HT 6110.
 • Ocenjena vrednost del je 600.240,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 1.1.3 na topografski karti.

Makro lokacija: Starše

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Starš.

Predvideni posegi: Starše

AKTIVNOST 1.3.3 – STROKOVNA ANALIZA UČINKOV

 • Varstveni cilj 4.1.1. – izboljšanje stanja ohranjenosti HT 6110 Skalna travišča na bazičnih tleh.
 • Tekom projekta bodo učinki ukrepov natančno spremljani in po potrebi optimizirani. Izdelana bo Študija učinkov ukrepov projekta zaDravo na prodonosnost in spremembe morfologije reke Drave.

AKTIVNOST 6.1.1 – ROKAV TRČOVA: POGLOBITEV IZTOČNEGA DELA ROKAVA IN IZKOP LOKALNIH POGLOBITEV DO NIVOJA TALNE VODE, ODSEK 3/C (Trčova)

 • Varstveni cilj 4.1.6. – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste veliki pupek in hribski urh.
 • Predvidena je odstranitev poškodovane zarasti in plavja ter vzpostavitev rokava (v površini 2,20 ha), v katerega se bodo visoke vode prelile pri pretoku Q = cca. 150 m3. Mrtev rokav pri nizkih vodostajih funkcionira kot sklenjena, od struge Drave ločena stoječa vodna površina. Prav tako se bodo v bližini izvedle še štiri dodatne poglobitve, kot dodatni habitati za dvoživke.
 • S predmetnimi ukrepi se bo vzpostavilo ugodno stanje vrste veliki pupek, saj se bo izboljšalo stanje habitata vrste.
 • Ocenjena vrednost del je 590.568,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 6.1.1 na topografski karti.

Marko lokacija: Trčova

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Trčove.

Predvideni posegi: Trčova

AKTIVNOST 6.1.2 – UREDITEV 20 VODNIH HABITATOV (MLAK DVOŽIVK), ODSEK 5/D (Krčevina pri Vurberku, Šturmovci, Vareja in Bukovci)

 • Varstveni cilj 4.1.6. – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste veliki pupek in hribski urh.
 • Na poplavnih območjih ob Dravi so na štirih ločenih lokacijah predvidene ureditve skupno 20 kotanj za velike pupke in hribske urhe. V čim večji meri bodo uporabljene že obstoječe depresije na terenu, ki se bodo po potrebi dodatno poglobile do nivoja talne vode in razširile (izkop površine cca. 100 m2). Brežine kotanj se bodo izvedle v blagem naklonu. Predhodno se bo izvedel tudi posek in odstranitev zarasti vključno s panji. Kotanje se bodo nato prepustile naravnim procesom (sukcesiji).  
 • Predvideni posegi bodo vzpostavili mrežo bogato strukturiranih vodnih habitatov, ki bodo izboljšali omrežje bistvenih delov habitata vrste, pomembnih za razmnoževanje.
 • Ocenjena vrednost del je 67.588,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 6.1.2 na topografski karti.

Makro lokacija: Krčevina pri Vurberku, Šturmovci, Vareja in Bukovci

AKTIVNOST 7.1.1 – OBNOVITEV MRTVICE V MURETINCIH, ODSEK 6/E (Mala vas)

 • Varstveni cilj 4.1.7. – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste močvirska sklednica.
 • Predvidena je obnovitev dela mrtvice v Muretincih na površini 0,52 ha – strogo selektiven posek zarasti, obnova zajezbe, s strojnim izkopom oblikovanje plitvin in položnih brežin ter na dveh mikrolokacijah poglobitev znotraj obstoječe depresije do podtalne vode. Južno od mrtvice se bodo izvedli tudi novi izkopi različno velikih vodnih habitatov (izkop kotanj bo izveden do podtalnice, globlji in plitvi del bota v razmerju 50:50, nakloni med prehodi bodo cca. 20°–30°).
 • Ukrep predvideva vzpostavitev primernega vodnega habitata kvalifikacijske vrste močvirska sklednica.
 • Ocenjena vrednost del je 80.154,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 7.1.1 na topografski karti.

Makro lokacija: Mala vas

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Male vasi.

Predvideni posegi: Mala vas

AKTIVNOSTI 9.1.1 – OBNOVITEV MRTVICE STRUGA V OBČINI DUPLEK IN PTUJ, ODSEK 7/F (Krčevina pri Vurberku)

 • Varstveni cilj 4.1.9. – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste bober.
 • Predvidena je obnovitev dela mrtvice v skupni površini 0,90 ha. V obstoječi depresiji se bo izvedel strogo selektiven posek, odstranitev lesne in grmovne zarasti ter izkop poglobitev bo nivoja podtalne vode.
 • Ugodno stanje vrste bober se vzpostavi z izboljšanjem stanja habitata vrste z obnovitvijo dela mrtvice Struga.
 • Ocenjena vrednost del je 165.676,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 9.1.1 na topografski karti.

Makro lokacija: Krčevina pri Vurberku

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju krčevine pri Vurberku.

Predvideni posegi: Krčevina pri Vurberku

AKTIVNOST 10.1.1 – VZPOSTAVITEV PREHODNOSTI MED DRAVO IN PRITOKI: MIKLAVŠKI POTOK IN POTOK BELA, ODSEK 8.1/G (Loka pri Rošnji, Borl)

 • Varstveni cilj 4.1.10. – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste vidra.
 • Miklavški potok: Na izlivu Miklavškega potoka se bo izvedla strojna odstranitev naplavin in nasutij, vključno z betonskimi cevmi. Naplavine se bodo razplanirale po okolici, cevi in nasutje pa odpeljalo na ustrezno deponijo.
 • Potok Bela: Na izlivu potoka Bela se bo v prvi fazi izvedla selektivna odstranitev zarasti in uredila začasna dostopna pot ter začasni nasip za preusmeritev vode Bele. V drugi fazi bo iz kamna in betona zgrajena hrapava drča – ribja steza v dolžini 15 m.
 • Z ukrepom se bo izboljšalo stanje 0,03 ha habitata naslovljene vrste.
 • Ocenjena vrednost del je 22.204,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 10.1.1 na topografski karti.

Makro lokacija: Loka pri Rošnji, Borl

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Miklavškega potoka.

Predvideni posegi: Miklavški potok

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju potoka Bela.

Predvideni posegi: potok Bela

AKTIVNOST 11.1.1 – IZBOLJŠANJE PRETOČNOSTI ŠTURMOVSKEGA ROKAVA, ODSEK 9/H (Šturmovci)

 • Varstveni cilj 4.1.11. – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste močvirski krešič.
 • Predvidena je izgradnja delilnega objekta na desnobrežnem drenažnem jarku Ptujskega jezera, ki bo izveden kot cevni prepust (fi 100 cm) s tablasto zapornico. Le-ta bo del vode iz jarka preusmerjal v obnovljeno strugo Šturmovskega rokava. Izvedlo se bo čiščenje naplavin oz. odstranjevanje ovir (čepov) vodnega toka do te mere, da se na območju med vtokom in lokalno cesto Šturmovci–Nova vas pri Markovcih zagotovi vodni prehod in stalna vodna površina. Mestoma se bo po potrebi izkopal tudi plitek jarek z lokalnimi razširitvami in položnimi brežinami. Obstoječi prepust pod lokalno cesto se bo po odkopu sedimentov očistil, pregledal in po potrebi zamenjal, da bo omogočal ustrezno pretočnost. Na odseku dolvodno od lokalne ceste se bo vzpostavila pretočnost samo z odstranitvijo čepov na območjih, kjer je to nujno potrebo.
 • Z ukrepom se bo izboljšalo stanje 11,50 ha naslovljene vrste.
 • Ocenjena vrednost del je 307.440,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 11.1.1 na topografski karti.

Makro lokacija: Šturmovci

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Šturmovcev.

Predvideni posegi: Šturmovci

AKTIVNOST 14.1.1 – REVITALIZACIJA GRAJENIH STRUKTUR TRČOVA, ODSEK 10/I (Trčova)

 • Varstveni cilj 4.1.10. – Izboljšanje stanja ohranjenosti kačji potočnik.
 • Pred začetkom del v strugi Drave se bo zaradi visoke in strme brežine uredila začasna dostopna rampa. Revitalizacija se bo izvedla na 10 lokacijah vzdolž struge - predvidena je vgraditev povprečno 1 m3 kamna in 5 lesenih pilotov (debeline cca. 30 cm in povprečne dolžine 3 m) za stabilizacijo vgrajenih kamnov. V primeru, da je podlaga pretrda za zabijanje lesenih pilotov, se bodo kamniti bloki sidrali s kovinskimi palicami (RA fi 10 mm ali več).
 • Z ukrepom se bo vzpostavil ustrezen habitat oz. ugodno stanje naslovljene vrste na površini 0,90 ha.
 • Ocenjena vrednost del je 41.114,00 EUR z DDV.
Slika prikazuje lokacijo aktivnosti 14.1.1 na topografski karti.

Makro lokacija: Trčova

Slika prikazuje PZI načrt predvidenih ureditev na območju Trčove.

Predvideni posegi: Trčova