Skoči do osrednje vsebine

S projektom “Izgradnja sistema za opazovanje suše v alpskem prostoru” (ADO) želimo poenotiti način spremljanja suše v celotnem alpskem prostoru, nadgraditi že obstoječe sisteme in pripraviti uporabno orodje za spremljanje suše za vse, ki jih suša zadeva – od kmetovalcev do upravljalcev. Tako bomo prispevali k boljši pripravljenosti na sušo in k blaženju posledic vedno pogostejših sušnih dogodkov.

Suša in pomanjkanje vodnih virov nista pojava, ki bi se v javnosti pogosto omenjala v povezavi z alpskim prostorom. Ne glede na to dejstva kažejo, da postajajo težave s sušo v alpskem prostoru zaskrbljujoče. Zaradi posebnosti alpskega prostora, kot so gorsko podnebje, razgibano površje, kombinacija snežnega in dežnega režima ter čezmejni vodni viri, so v primerjavi z nižinskimi predeli tu svojevrstne tudi lastnosti suše

Suša ne pozna meja, zato je za enoten in učinkovit sistem zaznavanja in upravljanja s sušo v alpskem prostoru nujna vzpostavitev tesnega čezmejnega sodelovanja. V ta namen se je v letu 2019 začel projekt Alpine Drought Observatory – ADO, ki poleg Slovenije vključuje večino alpskih držav. Glavni namen projekta je pripraviti pregledovalnik za opazovanje suše v alpskem prostoru, ki bo namenjen širokemu krogu uporabnikov in bo pripomogel k izboljšani pripravljenosti in boljšemu obvladovanju tveganj, povezanih s sušo. To je ADO spletna platforma, v kateri bodo dostopni projektni produkti:

  • karte izbranih kazalnikov suše, ki bodo pripravljene na osnovi sistema kartiranja kazalnikov za meteorološko, kmetijsko in hidrološko sušo;
  • usklajen nabor osnovnih podatkov (tudi satelitskih), ki bodo preverjeni in po potrebi interpolirani v predpisano geografsko mrežo; Omogočal bo izračun in prikazovanje sušnih kazalnikov;
  • sistem zbiranja podatkov o posledicah suše (karta verjetnosti pojava) vključno s priporočili za ugotavljanje posledic suše;
  • metodologija za oceno tveganja suše (vključno z njenimi gospodarskimi posledicami).

Poleg omenjenih produktov v ADO platformi je v vsaki izmed partnerskih držav vzpostavljena pilotna študija – v Sloveniji na dveh kmetijah na območju Podravja, kjer bo na terenu v obdobju trajanja projekta ocenjena uporabnost izbranih kazalnikov ter potencialna uporabnost zaznavanja suše iz zraka z uporabo dronov. Poleg tega bodo v okviru projekta pripravljena Priporočila za upravljanje suše in smernice za odločevalce za izboljšave upravljanja s pomočjo ADO.

Za izbiro kazalnikov je kot ključna projektna partnerica odgovorna Agencija Republike Slovenije za okolje. Poleg dostopnosti do baz meteoroloških podatkov in podatkov o posledicah suše se ponaša tudi z bogatimi izkušnjami pri obravnavanju suše. Že več kot desetletje jih nadgrajuje v okviru vodenja Centra za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi (DMCSEE) in odmevnega projekta DriDanube (Tveganje suše v Podonavju).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (Evropski regionalni razvojni sklad), del pa prispevajo projektni partnerji. Izvaja se v okviru INTERREG transnacionalnega programa sodelovanja Območje Alp za obdobje 2014-2020.

Več na spletni strani projekta: https://www.alpine-space.eu/projects/ado/en/home

Iskalnik