Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  MULTI-E

  V okviru projekta bodo upravičenci zagotovili več rešitev za čisti prevoz, ki temelji na alternativnih gorivih, in zagotoviti vrsto trajnostnih prevoznih storitev. Vzpostavljena bo mreža polnilnic za stisnjeni zemeljski plin, mreža električnih polnilnic visoke moči ter mestne in regionalne avtobusne povezave.

 • Zaključen

  ATM Data 'as a service'

  V okviru projekta je bila pripravljena študija tehnične izvedljivosti, s katero so razvili in potrdili centraliziran koncept obdelave letalskih informacij in podatkov, ki so namenjeni operativni uporabi, ter njihovo distribucijo. Študija je vključevala pripravo koncepta, izvedbo demo verzije in izdelavo analize stroškov in koristi.

 • Zaključen

  Začetni letališki operativni načrt

  Projekt se nanaša na letališče Ljubljana, ki je del jedrnega omrežja TEN-T. V okviru projekta je bil implementiran Začetni letališki operativni načrt (ang. Initial Airport Operation Plan), s katerim se je prek izmenjave podatkov v realnem času izboljšala učinkovitost operacij na letališču.

 • V teku

  eGAFOR

  S projektom "Elektronska napoved za splošno letalstvo" (eGAFOR) bomo razvili tehnološko rešitev za sinhroniziran in vsebinsko usklajen produkt za območje srednje in vzhodne Evrope z namenom, da bi se povečala stopnja varnosti letenja in izboljšalo medsebojno sodelovanje meteoroloških služb (na omenjenem območju).

 • V teku

  SLOWAM

  Projekt SLOWAM se nanaša na nakup in implementacijo Wide Area Multilateration sistema, namenjenega vodenju in nadzoru zračnega prometa. Cilj projekta je vzpostaviti tehnologijo, ki se uporablja za določanje pozicije letala.

 • V teku

  SESAR - raziskovalni in razvojni projekt enotnega evropskega neba za upravljanje zračnega prometa

  Projekti SESAR (ang. Single European Sky Air traffic mangament Research) zajemajo skupne projekte, ki bodo pripomogli k uspešnemu izvajanju osrednjega evropskega načrta za upravljanja zračnega prometa in so namenjeni posodobitvi sistema, povečanju varnosti in povezavo raziskovalnega in razvojnega projekta SESAR z njegovo uvedbo. Projekt SESAR koordinira s tem namenom ustanovljeno skupno podjetje SESAR.

 • V teku

  Drugi tir Divača-Koper: gradnja tunelov T1-T7

  Gradnja 7 tunelov (od T1 do T7), od tega 16,671 km glavnih cevi in 12,712 km servisnih cevi. V projektu je vključeno tudi projektno vodenje, ki poleg notranjih stroškov projektnega podjetja in inženiringa obsega še gradbeni nadzor in monitoringe vezane na okoljsko zakonodajo.

 • V teku

  Podpora za razvoj železniških tovornih koridorjev

  Cilj EU je vzpostavitev mednarodnih železniških koridorjev za evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet, po katerem bodo lahko tovorni vlaki vozili pod dobrimi pogoji in bi z lahkoto prehajali z enega nacionalnega omrežja na drugo.

 • V teku

  Tehnična pomoč za razvoj in izvajanje projektov na jedrnem omrežju TEN-T v državah članicah, ki so upravičene do sredstev Kohezijskega sklada

  Namen tega podpornega ukrepa je krepitvi institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javnih uprav in služb v zvezi z razvojem in izvajanjem projektov na jedrnem omrežju TEN-T. S tem se zagotavlja podpora državam članicam, upravičenim do sredstev Kohezijskega sklada, ki imajo lahko težave pri načrtovanju projektov, ki so dovolj dodelani in/ali kakovostni in imajo zadostno EU dodano vrednost.

 • V teku

  Tehnična pomoč za vzpostavitev ID kod za e-mobilnost (IDACS)

  Tehnična pomoč je namenjena zbiranju in deljenju podatkov v zvezi z lokacijami infrastrukture za alternativna goriva in za oblikovanje postopkov za vzpostavitev učinkovitega mehanizma usklajevanja teh podatkov na ravni EU, z dodelitvijo edinstvenih identifikacijskih kod operaterjem polnilnih točk in ponudnikom storitev e-mobilnosti.

 • V pripravi

  Tehnična pomoč za razvoj in uvedbo evropskih podatkovnih standardov za javni prevoz Transmodel, NeTEx in SIRI za zagotavljanje multimodalnih storitev potovanja po vsej Uniji

  Na področju javnega prevoza, zlasti v zvezi z informacijami o večmodalnosti in pametnim izdajanjem vozovnic, bo velika potreba po usklajenosti zadevala širok nabor standardov in tehničnih specifikacij.

 • V teku

  TN ITS GO

  Namen projekta je izmenjava prostorskih podatkov, ki so bistvenega pomena za uporabo aplikacij ITS (inteligentni transportni sistemi). V projektu sodeluje skupina strokovnjakov iz 15 držav članic EU, ki bodo opravljali delo skupaj z izdelovalci elektronskih zemljevidov. Slovenski partner v projektu je Javna agencija RS za varnost prometa.

 • V teku

  Operacija Podporno okolje za delovanje na področju kulture

  Z operacijo sofinanciramo zaposlovanje in usposabljanje v kulturnih organizacijah z namenom oblikovanja spodbudnega podpornega okolja na področju kulture.

  Višina finančne podpore za operacijo znaša 1.799.401,00 EUR.

 • V teku

  H2GreenTECH

  Krepitev raziskav in inovacij na področju prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, raziskovalno-razvojnih centrov in visokošolskim izobraževanjem.

 • V teku

  Implementacija storitev večmodalnih potovalnih informacij na omrežju TEN-T

  Na ozemlju Slovenije in širšem prostoru EU je cilj ponuditi celovite informacije o ponudbi potovanj z javnimi in zasebnimi prevozniki, s čimer bo potnikom omogočeno neovirano, več modalno in čezmejno potovanje »od vrat do vrat«. Nepovratna EU sredstva so namenjena izvedbi nalog na področju ITS, ki se nanašajo na zagotavljanje implementacije storitev več modalnih potovalnih informacij na TEN-T omrežju, z združevanjem javnih organov, ponudnikov storitev javnega potniškega prevoza in ponudnikov vseevropskih večmodalnih potovalnih informacij.

 • V teku

  zaDravo

  Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
  Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

 • V teku

  IPE projekti evropskih gospodarskih interesnih združenj

  Cilj evropskih gospodarskih interesnih združenj (EGIZ, ang. EEIG) je čim boljše in čim bolj enostavno čezmejno sodelovanja pri izvajanju projektov, ki bodo izboljšali konkurenčnost evropskega železniškega sektorja. V EGIZ sodelujejo tudi slovenska podjetja in organizacije.

 • V teku

  Koridorji jedrnega omrežja TEN-T

  Tehnična pomoč v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za aktivnosti Slovenije na koridorjih jedrnega omrežja TEN-T.

 • V teku

  Izboljšanje učinkovitosti državnega odvetništva

 • V teku

  Gospodar

  Ravnamo gospodarno. Prenavljamo centralno evidenco nepremičnin v državni lasti.
  Nov informacijski sistem Gospodar bo omogočil transparenten in enostaven pregled nad vsemi nepremičninami, ki jih ima Republika Slovenija v lasti ali najemu (z upoštevanjem dogovorjenih izjem). S preglednostjo podatkov o uporabi nepremičnin bo informacijski sistem omogočal izvajanje analiz z namenom boljše izkoriščenosti prostorov in optimizacije stroškov.