Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Obvoznica Kidričevo

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 25. novembra 2019 izdala odločitev o podpori za projekt izgradnje »Obvoznica Kidričevo«, katerega investicijska vrednost znaša 14,7 milijonov evrov in bo v višini 6,67 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  SMARTY

  V okviru projekta SMARTY bomo s partnerji iz osmih regij in šestih evropskih držav na podlagi izmenjave znanj in izkušenj ter prepoznavanjem primerov dobrih praks oblikovali konkretne predloge izboljšav politik, programov in ukrepov za prehod malih in srednje velikih podjetij (MSP) na Industrijo 4.0.

 • V teku

  Vseevropska medijska kampanja »Prednosti prijavljenega dela«

  V okviru evropske platforme »Proti delu na črno« (European Platform Tackling Undeclared Work) poteka v času od marca do junija 2020 organizirana medijska kampanja po vseh članicah EU na temo promocije in ozaveščanja »Prednosti prijavljenega dela«. Kampanja poteka pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« (Earn. Declare. Benefit.) in »Pošteno delo, prednost za vse.« (Fair work. Fair play.). Kampanjo koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Tržnim inšpektoratom RS, Policijo, Inšpektoratom za šolstvo in šport in Ministrstvom za pravosodje. Promocijske aktivnosti v času kampanje se bodo izvajale z medijskimi objavami, organizacijo okroglih miz, izvedbo delavnic, deljenjem letakov, odprtimi telefoni, svetovanji itd. Kampanjo bo v tednu od 16. do 20. marca 2020 med drugim zaznamoval skupen nadzor Inšpektorata za delo RS in Finančne uprave RS.

 • Zaključen

  Projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in geologije za dograditev avtocestnega predora Karavanke

  Namen projekta je bila izvedba geoloških in geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije PGD in projekta za izvedbo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo druge cevi predora.

 • V teku

  Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav

  Med naravnimi nesrečami v Sloveniji poplave zaradi svoje silovitosti in pogostosti povzročajo največ materialne škode ter včasih zahtevajo tudi človeška življenja. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi so zelo pomembni alarmiranje, obveščanje, informiranje in ozaveščanje prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.

 • V teku

  Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec

  Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izdelave projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec, katerega investicijska vrednost znaša 0,83 milijonov evrov in bo v višini 0,59 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  Navezovalna cesta Ljubečna - AC priključek Celje vzhod

  Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna - AC priključek Celje vzhod, katerega investicijska vrednost znaša 4,35 milijonov evrov in bo v višini 2,8 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  Izgradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke: izvedbena dela

  V sklopu projekta je predvidena dograditev avtocestnega predora Karavanke, ki povezuje avtocesto A2 Karavanke–Obrežje v Republiki Sloveniji z avtocesto A11 Beljak–Karavanke v Republiki Avstriji. Projekt sta s skupno prijavo prijavila Avstrija in Slovenija. Koordinator projekta je Republika Avstrija.

 • V teku

  Modernizacija železniškega predora Karavanke: študije in projektna dokumentacija

  Projekt izdelave študije izvedljivosti in projektne dokumentacije za izgradnjo nove predorske cevi sta s skupaj prijavili Avstrija in Slovenija. Koordinator projekta je Republika Slovenija. Rezultati tega projekta bodo uporabljeni v naslednji fazi modernizacije železniškega predora Karavanke.

 • V teku

  Projekt E-ARK3

  Pod okriljem projekta E-ARK3 dvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje, ki uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s katerimi lahko organizacije razvijajo lasten sistem hrambe, in procese, s katerimi ohranjajo celovitost in dostopnost podatkov.

 • V teku

  Operacija Štipendije za specializirane poklice v kulturi

  Z operacijo Štipendije za specializirane poklice v kulturi se financirajo štipendije za podiplomski študij v tujini ter štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini. Namenjene so mladim do vključno 29. leta, ki bodo študirali oziroma se usposabljali ali izobraževali na področjih v kulturi (glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa).

  Višina finančne podpore za operacijo znaša 2.625.000,00 EUR.

 • V teku

  Frisco 2.2

  Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 - gradbeni ukrepi na porečju Mure / Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.2 - Structural Measures in the Mura river basin

 • Napoved gospodarskih gibanj

  Napovedi so ena od strokovnih podlag za pripravo proračuna in vodenje ekonomske politike. Na voljo so za tekoče leto in dve prihajajoči leti.

 • Ekonomsko ogledalo

  Ekonomsko ogledalo je namenjeno sprotnemu objavljanju in komentiranju tekočih makroekonomskih podatkov pa tudi izbranim temam s področja ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja.

 • Ekonomski izzivi

  Ekonomski izzivi so letna publikacija, ki obravnava teme, za katere presodimo, da zahtevajo ukrepanje ekonomske politike.

 • Poročilo o razvoju

  Poročilo o razvoju je dokument, s katerim spremljamo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije.

 • Kratke analize

  V kratke analize sodijo podrobnejši prispevki, ki obravnavajo aktualne tematike, ki zaslužijo večjo pozornost in zanimajo širšo javnost.

 • Avtorski prispevki

  IB Revija in Delovni zvezki so plod raziskovanja strokovnjakov UMAR in sodelovanja z zunanjimi avtorji. Tu objavljamo predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov.

 • Grafi tedna

  Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače institucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije).

 • V teku

  EUvsVirus hackathon

  Panevropski hackathon, ki bo med 24.4.2020 in 26.4.2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na globalni izziv, ki ga je razkrila pandemija COVID-19.

Iskalnik