Skoči do osrednje vsebine

Razvoj novih dinamičnih e-storitev (DES)

Pospešitev digitalne preobrazbe državne uprave in javnega sektorja z namenom dostopa in zagotavljanja uporabniku prijaznih in varnih digitalnih storitev se je v zadnjem času pokazala kot nujna. Izkušnja s pandemijo COVID-19 je še dodatno izpostavila šibkosti in izzive, povezane z digitalizacijo, ter pokazala na nujnost razvoja celovitih digitalnih rešitev brez nujnosti fizičnega kontakta na vseh področjih, tudi v državni upravi. Digitalna državna uprava je predpogoj za agilno odzivanje na spremembe in učinkovito nudenje e-storitev tako prebivalcem kot podjetjem in drugim uporabnikom.

S tem projektom želimo vzpostaviti digitalno, vključujoče in učinkovito okolje, kjer bodo digitalne javne storitve osredotočene na uporabnika. Izvedli bomo konsolidacijo vstopnih točk za lažji in preprostejši dostop do digitalnih javnih storitev, ki jih ponujajo različne državne institucije. Vpeljali bomo uporabniško prijazne, enostavne, dostopne in mobilne digitalne javne storitve. Storitve bodo, skladno z zahtevami zakonodaje EU (npr. EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala in EU Uredbe za e-identifikacijo in storitve zaupanja), dostopne tudi čezmejno in bodo podpirale življenjske dogodke. Razvoj storitev bomo izvajali v sodelovanju z uporabniki in drugimi deležniki. Z varno izmenjavo, odpiranjem in promocijo uporabe državnih podatkov bomo zagotovili boljšo izvedbo digitalnih javnih storitev. Podatki bodo usklajeno urejeni na enem mestu, vsak podatek bo javnim institucijam posredovan samo enkrat, uporabnikom pa bodo na voljo pred izpolnjeni obrazci, tudi za čezmejno izmenjavo. 

Glavni cilji projekta

 • Uvedba enostavnih, sodobnih in zaupanja vrednih rešitev za elektronsko identifikacijo, priznanih tudi čezmejno na enotnem notranjem trgu EU,
 • Poenostavitev načina prijave in elektronskega podpisovanja uporabnikov za uporabo javnih digitalnih storitev ob še vedno dovolj zanesljivem izkazovanju identitete,
 • Poenotenje dostopa do digitalnih javnih storitev z uvedbo enotnih standardov za spletne in mobilne storitve,
 • Uvedba enotne »blagovne znamke« za digitalne javne storitve in s tem dvig prepoznavnosti digitalnih javnih storitev, skladno z evropsko zakonodajo (npr. uredbo SDG in eIDAS),
 • Priprava koncepta in vzpostavitev platforme za izvedbo mobilnih storitev,
 • Vzpostavitev sistemskega upravljanja podatkov in podatkovnih prostorov z algoritmičnimi orodji za zakonite, varne, zanesljive, izmenljive in pregledne podatkovne storitve države.

Okvirna časovnica izvedbe projekta

 • Leto 2021: Pričetek izdelave potrebne investicijske dokumentacije v decembru 2021.
 • Leto 2022: Priprava in podpis investicijske dokumentacije, izvedba pripravljalnih aktivnosti (študije, tehnične specifikacije) za nakup strojne in programske opreme, razvoj in nadgradnjo orodij, platform in mobilnih aplikacij za nove e-storitve. Izvedba javnih naročil za nakup strojne in programske opreme ter razvoj in nadgradnjo orodij, platform in mobilnih aplikacij.
 • Leto 2023: Sklenitev pogodb, izvedba pilotnih projektov, izbira, vzpostavitev, namestitev strojne in programske opreme in razvoj orodij, platform in mobilnih aplikacij.
 • Leto 2024: Testiranje in nadgradnja pilotne izbire strojne in programske opreme, razvoj orodij, platform in mobilnih aplikacij.
 • Leto 2025: Vzpostavitev in namestitev strojne in programske opreme, orodij, platform in mobilnih aplikacij.
 • Leto 2026: Vzpostavitev novih e-storitev preko delavnic za soustvarjanje z uporabniki, usposabljanje zaposlenih ter delavnice z uporabniki, nadgraditve strojne in programske opreme in razvoj e-storitev.

Projekt je usklajen z nacionalnimi in EU strateškimi razvojnimi usmeritvami kot denimo: Strategija razvoja Slovenije 2030, Načrt za okrevanje in odpornost, Načrt okrevanja za Evropo, Prednostne naloge Evropske Komisije v obdobju 2019-2024, Evropsko digitalno desetletje: digitalni cilji za leto 2030, Strategija digitalnih javnih storitev 2030 (osnutek), Talinska ministrska deklaracija za razvoj e-uprave 2017, Evropski interoperabilni okvir 2017, Berlinska ministrska deklaracija za digitalno družbo in digitalno javno upravo, temelječo na vrednotah 2020, Lizbonska ministrska deklaracija 2021, Program za interoperabilno Evropo, Program Digitalna Evropa 2021-2027.

Skupna vrednost javnih sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 10.171.194,00 EUR z vključenim DDV. Prispevek Evropske komisije v okviru Načrta za okrevanje in krepitev odpornosti znaša 8.653.700,00 EUR, nacionalni prispevek krije davek na dodano vrednost, ki znaša 1.517.494,00 EUR.