Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje je najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja v Republiki Sloveniji.

Vloge in pristojnosti

Deluje po načelu strokovne in operativne avtonomnosti v skladu z določbami Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) ter drugih predpisov, ki urejajo njegovo delovanje. Strokovni svet opravlja strokovne naloge za potrebe sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, skrbi za naloge sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti in varovanju integritete sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja.

Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:

 • spremljanje sistemskih, razvojnih in strateških vprašanj s področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja;
 • podajanje predlogov in pobud s področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja;
 • potrditev splošnih in posamičnih smernic za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj;
 • podajanje strokovnih mnenj v postopkih imenovanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev;
 • preverjanje strokovne usposobljenosti v postopkih pregleda ustreznosti potrdil o izobraževanju in izpopolnjevanju;
 • podajanje strokovnih mnenj v disciplinskih in razrešitvenih postopkih;
 • skrb za ustreznost nabora strokovnih področij, strokovnih podpodročij ter jezikov v imeniku sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev;
 • ustanovitev stalnih strokovnih teles in začasnih strokovnih teles;
 • imenovanje članov stalnih strokovnih teles in začasnih strokovnih teles;
 • priprava letnega poročila o delu;
 • zagotavljanje strokovne pomoči ministrstvu;
 • opravljanje druge naloge, če tako določa zakon.

Imenovani člani in namestniki

Vlada RS je s sklepom, št. 01304-5/2018/4 z dne 4. 10. 2018 v Strokovni svet imenovala naslednje člane ter njihove namestnike:

1. za sklop strokovnega področja gospodarstvo:

 • član: Boštjan Boh, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva
 • namestnik: Miran Andrejek, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

2. za sklop strokovnega področja okolje in prostor:

 • član: mag. Branko Kovač, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje geodezije
 • namestnica: dr. Manca Plazar, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje arhitekture

3. za sklop strokovnega področja kmetijstvo in gozdarstvo:

 • član: Miran Lovrin, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje kmetijstva
 • namestnik: Andrej Avsenek, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje gozdarstvo, podpodročji gozdna zemljišča in gozdovi ter strokovno področje kmetijstvo, podpodročje kmetijska zemljišča

4. za sklop strokovnega področja zdravje:

 • član: prof. dr. Jože Balažic, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje medicine
 • namestnica: mag. Anica Prosnik Domjan, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje psihologije

5. za sklop strokovnega področja promet:

 • član: izr. prof. dr. Robert Kunc, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje prometa
 • namestnik: dr. Janez Kopač, sodni izvedenec, imenovan za strokovna področja prometa, motornih vozil ter strojev in opreme, in sodni cenilec, imenovan za strokovni področji motornih vozil ter strojev in opreme

6. za sklop strokovnega področja šport:

 • član: Roman Šturm, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje športa
 • namestnik:

7. za sklop strokovnega področja kultura:

 • članica: Milena Zlatar, sodna izvedenka in sodna cenilka, imenovana za strokovno področje umetnosti
 • namestnik: mag. Sašo Urukalo, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje oblikovanje, podpodročja oblikovanje vizualnih komunikacij, industrijsko oblikovanje ter oblikovanje v oglaševanju 

8. za sklop strokovnega področja infrastruktura:

 • član: dr. Dejan Žlajpah, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva
 • namestnik: Janko Trobiš, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva

9. za sklop strokovnega področja gradbeništvo:

 • član: Jorg Bleiweis Trsteniški, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva
 • namestnik: dr. Branko Dolenc, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje gradbeništva ter sodni cenilec, imenovan za strokovni področji gradbeništva ter kmetijstva

10. za sklop strokovnega področja obrtna dejavnost:

 • član: Anton Dremelj, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti
 • namestnik: Marko Kajzer, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

11. za sklop strokovnega področja stroji in oprema: 

 • član: prof. dr. Vincenc Butala, sodni izvedenec, imenovan za strokovna področja strojev in opreme, varstva pri delu in požarne varnosti ter ekologije
 • namestnik: mag. Janko Uratnik, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovni področji računalništva in informatike ter motornih vozil

12. za sklop strokovnega področja varnost:

 • članica: Marjetka Učakar, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje varstva pri delu in požarne varnosti
 • namestnik: mag. Martin Jazbec, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje borilnih veščin

13. za sklop strokovnega področja forenzika:

 • član: Gorazd Pezdir, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje forenzično – kriminalistično tehničnih preiskav
 • namestnica: dr. Majda Zorec Karlovšek, sodna izvedenka, imenovana za strokovni področji kemije ter forenzične toksikologije in alkoholometrije

14. za sklop strokovnega področja sodno tolmačenje in prevodi:

 • član: Remzo Skenderović, sodni tolmač, imenovan za makedonski, srbski, hrvaški ter bosanski jezik
 • namestnica: Špela Kutin, sodna tolmačka, imenovana za francoski jezik 

15. za sklop strokovnega področja slovenski znakovni jezik:

 • članica: Zlata Crljenko, sodna tolmačka, imenovana za slovenski znakovni jezik
 • namestnica: Ljubica Podboršek, sodna tolmačka, imenovana za slovenski znakovni jezik

Smernice za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj

Ministrstvo za pravosodje skladno s 15. členom ZSICT na svoji spletni strani objavi splošne in posamične smernice za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj, ki jih morajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači upoštevati pri svojem delu. Splošne in posamične smernice ter njihove spremembe ali dopolnitve potrdi Strokovni svet na predlog ustreznega stalnega ali začasnega strokovnega telesa, ki lahko za ta namen sodeluje z ustreznim strokovnim združenjem.

Splošne smernice vsebujejo enotno navedbo strukture, navodil in napotkov za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev ter za tolmačenje, posamične smernice pa vsebujejo zlasti napotke in navodila za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev na posameznih strokovnih področjih ali podpodročjih, metode in sredstva, ki jih sodni izvedenec ali sodni cenilec pri izdelavi uporablja, okvirna področja in vsebine, ki so za izdelavo lahko pomembne, in strukturo izvedenskega mnenja glede na posamezno strokovno področje ali podpodročje. Skladno s 50. členom ZSICT se splošne oziroma posamične smernice sprejmejo in objavijo na spletni strani ministrstva v dveh letih po začetku uporabe tega zakona, torej do 1. 1. 2021.

Glede na navedeno bo ministrstvo smernice v navedenem obdobju objavljalo sproti, torej po tem, ko bodo obravnavane in potrjene na Strokovnem svetu.

Seznam strokovnih področij in podpodročij sodno izvedenskega in sodno cenilskega dela ter seznam jezikov