Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Osnovno poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je, da zagotavljamo izvrševanje kazenskih sankcij, prestajanje pripora, kazni zapora, nadomestnega zapora in vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. Ob tem omogočamo možnost resocializacije zaprtih oseb v družbo. Obravnavo zaprtih oseb organiziramo tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah. Za družbo, zaprte osebe in zaposlene zagotavljamo varne zapore.

Uprava deluje na 15 lokacijah po vsej državi, njeno delo vodi generalni direktor. Pristojnosti in delo uprave so razdeljeni med osem notranjih organizacijskih enot: Generalni urad, šest zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom. V vsakem zavodu so vzpostavljeni odprti, polodprti in zaprti oddelek, ki se med seboj razlikujejo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja. Nekateri zavodi za prestajanje kazni zapora delujejo tudi na dislociranih oddelkih. 

V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij skrbimo za celostno uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb ter za razvoj različnih oblik in metod dela z zaprtimi osebami. V zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu smo odgovorni za neposredno izvrševanje kazni zapora, mladoletniškega zapora, zapora, odrejenega v postopku o prekršku, vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom ter za izvrševanje pripora. Skrbimo za zakonitost dela ter zagotavljanje in varovanje človekovih pravic zaprtih oseb, vodimo upravne postopke na prvi stopnji in evidence zaprtih oseb ter zagotavljamo tajnost podatkov, ki jih zbiramo o zaprtih osebah. Izvajamo obravnavo zaprtih oseb, naloge na področju zdravstvenega varstva zaprtih oseb in zagotavljamo materialne pogoje za življenje zaprtih oseb.

Vizija Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je razvijati sodoben, human in resocializacijsko usmerjen zaporski sistem. Delujemo za učinkovito izvajanje kazenskih sankcij in vzpostavljanje odličnega javnega zaporskega sistema. Usposobljeno, motivirano in ciljem predano osebje se uspešno spoprijema z izzivi razvijajoče se družbe. Izvajata se uspešna podpora in sodelovanje pri programih socialne reintegracije obsojenih oseb, pri čemer je v ospredju zagotavljanje in ohranjanje njihovega dostojanstva. Zavedamo se, da z aktivnim zaporskim sistemom oblikujemo varnejšo družbo, zato si prizadevamo za pametno, vključujočo in trajnostno družbeno rast.

Vodstvo

  • Strategija

    S Strategijo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za obdobje od leta 2017 do leta 2020 smo začrtali cilje, da bomo kot zaporski sistem znotraj družbe še naprej uresničevali svoje poslanstvo. Strategija sledi naslednjim temeljnim vrednotam: zakonitost, nepristranskost in strokovnost; dostojanstvo, spoštovanje, zaupanje ter odgovornost in sodelovanje. Izhajajoč iz poslanstva Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, sta v strategiji zapisani dve temeljni nalogi: zagotavljanje varnih zaporov za družbo, zaposlene in zaprte osebe ter zagotavljanje možnosti reintegracije za zaprte osebe. Znotraj obeh temeljnih nalog so določena ciljna področja in cilji, ki jih želimo doseči v okviru predlaganih ukrepov. Slednji spodbujajo in vključujejo vsakega posameznika, da prispeva in (s)prejme svoj del vloge v procesu.
    Strategije in programi

Organizacijske enote uprave

Letna poročila