Skoči do osrednje vsebine

V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti: obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, razen obsojencev do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Sodišče na prestajanje kazni napoti tudi obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora, razen obsojencev do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Pripor v zavodu prestajajo priporniki, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Ljubljani ali Okrožno sodišče v Kranju. Obsojenec, ki že prestaja kazen zapora, in pripornik v primeru izreka nove kazni ali po pravnomočnosti sodbe, v zvezi s katero je bil odrejen pripor, nadaljujeta prestajanje kazni v zavodu, v katerem sta, če bi na podlagi navodila bila sicer razporejena v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V zavodu v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost zavoda je 135 oseb.

Na sedanji lokaciji zapor v Ljubljani deluje od decembra 1962, ko se je preselil z Miklošičeve ulice. Osrednja stavba zapora stoji na vzhodnem delu Ljubljane, med Ljubljanico na severu, stavbo Psihiatrične klinike v Ljubljani, Poljanskim nasipom in Povšetovo ulico z bivalno sosesko na jugu, na vzhodu meji na zasebno podjetje in Koblarjevo ulico. Stavbo sestavljajo kletni prostori, kjer so skladišča, kuhinja z jedilnico in pralnica. V pritličju, prvem, drugem in tretjem nadstropju je 17 enoposteljnih in 37 triposteljnih sob, soba za odstranitev, soba za rekreacijo, bolniška soba in dva večnamenska prostora.

Stavbo zavoda smo v letih od 1996 in 2000 adaptirali, s čimer smo deloma izboljšali nastanitvene razmere zaprtih oseb, nismo pa pridobili dodatnih prostorov za zaprte osebe. Zgradba ni bila grajena za namene zapora in zaradi nefunkcionalnosti ne ustreza sodobnim programom izvrševanja kazni. Objekti so dotrajani in energetsko neučinkoviti, prostorska zmogljivost ne ustreza prilivu zaprtih oseb. Širitev in dolgoročna ohranitev zapora na tej lokaciji nista možni, saj občinski prostorski načrt predvideva preselitev zapora na drugo lokacijo. Iz navedenih razlogov poteka projekt reševanja prostorske problematike zavoda na lokaciji v Dobrunjah, s čimer bomo pridobili za družbo, zaprte osebe in zaposlene sodoben, varen, human, vključujoč in resocializacijsko usmerjen zapor.

Obiski obsojencev

Nadzorovani obiski v zavodu:

Nadzorovani obiski obsojencev potekajo dvakrat na teden po dve uri. Zaradi številčnega stanja obsojencev so razdeljeni v dve skupini.

  • sobota: I. skupina od 9. do 11. ure, II. skupina od 11.30 do 13.30
  • nedelja: I. skupina od 9. do 11. ure, II. skupina od 11.30 do 13.30

Prosti obiski v zavodskem parku:

Prosti obiski obsojencev potekajo dvakrat na teden po tri ure.

  • sobota od 14. do 17. ure
  • nedelja od 14. do 17. ure

Obiski za stekleno pregrado:

Obiski obsojencev za stekleno pregrado potekajo dvakrat na teden po eno uro.

  • sobota od 17.30 do 18.30
  • nedelja od 17.30 do 18.30

 

Obiski pripornikov

Obiskovalec mora pred obiskom pripornika pridobiti dovolilnico za obisk, ki jo izda sodišče. Obiski pripornikov potekajo enkrat na teden po eno uro. Ob torkih se izvajajo obiski za pripornike, ki imajo obiske za stekleno pregrado, ob sredah in četrtkih pa obiski za pripornike, ki imajo obiske brez steklene pregrade.

  • torek od 8. do 17. ure
  • sreda od 8. do 17. ure
  • četrtek od 8. do 17. ure

 

Oddelka zavoda