Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti: obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, razen obsojencev do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Sodišče na prestajanje kazni napoti tudi obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora, razen obsojencev do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Pripor v zavodu prestajajo priporniki, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Ljubljani ali Okrožno sodišče v Kranju. Obsojenec, ki že prestaja kazen zapora, in pripornik v primeru izreka nove kazni ali po pravnomočnosti sodbe, v zvezi s katero je bil odrejen pripor, nadaljujeta prestajanje kazni v zavodu, v katerem sta, če bi na podlagi navodila bila sicer razporejena v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V zavodu v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost zavoda je 135 oseb.

Na sedanji lokaciji zapor v Ljubljani deluje od decembra 1962, ko se je preselil z Miklošičeve ulice. Osrednja stavba zapora stoji na vzhodnem delu Ljubljane, med Ljubljanico na severu, stavbo Psihiatrične klinike v Ljubljani, Poljanskim nasipom in Povšetovo ulico z bivalno sosesko na jugu, na vzhodu meji na zasebno podjetje in Koblarjevo ulico. Stavbo sestavljajo kletni prostori, kjer so skladišča, kuhinja z jedilnico in pralnica. V pritličju, prvem, drugem in tretjem nadstropju je 17 enoposteljnih in 37 triposteljnih sob, soba za odstranitev, soba za rekreacijo, bolniška soba in dva večnamenska prostora.

Stavbo zavoda smo v letih od 1996 in 2000 adaptirali, s čimer smo deloma izboljšali nastanitvene razmere zaprtih oseb, nismo pa pridobili dodatnih prostorov za zaprte osebe. Zgradba ni bila grajena za namene zapora in zaradi nefunkcionalnosti ne ustreza sodobnim programom izvrševanja kazni. Objekti so dotrajani in energetsko neučinkoviti, prostorska zmogljivost ne ustreza prilivu zaprtih oseb. Širitev in dolgoročna ohranitev zapora na tej lokaciji nista možni, saj občinski prostorski načrt predvideva preselitev zapora na drugo lokacijo. Iz navedenih razlogov poteka projekt reševanja prostorske problematike zavoda na lokaciji v Dobrunjah, s čimer bomo pridobili za družbo, zaprte osebe in zaposlene sodoben, varen, human, vključujoč in resocializacijsko usmerjen zapor.

Obiski obsojencev

Nenadzorovani obiski v zavodu:

 • sobota od 8. do 14. ure
 • nedelja od 8. do 14. ure 

Nenadzorovani obiski v parku zavoda:

 • sobota od 14. do 17. ure
 • nedelja od 14. do 17. ure 

Nadzorovani obiski za stekleno pregrado (1 ura):

 • sobota od 17.30 do 18.30
 • nedelja od 17.30 do 18.30

 

Obiski pripornikov

V prostoru brez pregrade (1 ura):

 • ponedeljek od 8. do 17. ure
 • torek od 12. do 17. ure
 • sreda od 9.20 do 17. ure
 • četrtek od 8. do 17. ure

V prostoru s stekleno pregrado (1 ura):

 • torek od 8. ure do 11.40
 • sreda od 8. do 9. ure

Vsak pripornik ima točno določen termin obiska (dan in uro), ki ga sporoči obiskovalcem.

 

Oddelka zavoda