Skoči do osrednje vsebine

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig zaporno kazen prestajajo polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora. Z območja vseh sodnih okrožij tu kazen prestajajo tudi mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) in mladoletnice, ki so obsojene na mladoletni zapor. V zavodu Ig se izvršuje pripor za ženske, če je pripor odredilo okrožno sodišče v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in v Krškem. V zavodu v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost zavoda je 99 oseb.

Zavod deluje v prostorih gradu Ig (Sonnegg), ki leži na griču Pungert nad naseljem Ig pri Ljubljani. Grajska stavba je stara več kot 500 let in je bila v preteklosti v lasti različnih gospostev. V državne namene se je začela uporabljati v 20. stoletju, ko je takratno Ministrstvo za notranje zadeve stavbo obnovilo, dvignilo za eno nadstropje in jo najprej namenilo izvajanju policijske šole. Leta 1947 so vanjo naselili obsojence, ki so bili tu nastanjeni s prekinitvami do leta 1956. Namembnost gradu se je spreminjala in tako je v teh prostorih do leta 1956 deloval Kazensko-poboljševalni dom (KPD) za moške iz Ljubljane ter zatem KPD Ig in KPD Škofja Loka. Leta 1956 so bile v iški zapor nameščene ženske iz KPD Brestanica in še danes je grad namenjen izvrševanju kazenskih sankcij za ženske.

Osrednja grajska stavba je štiritraktni dvonadstropni dvorec, umeščen okrog arkadnega dvorišča. Konec leta 2016 je bil preurejen objekt poleg grajske stavbe, kamor nameščamo obsojenke, ki zaporno kazen prestajajo v odprtem režimu. Zavod deluje v zgradbah, ki niso bile grajene za namen zapora. Primernejša arhitekturna zasnova bi lahko bistveno izboljšala kakovost bivanja obsojenk v času prestajanja kazni zapora in pripravo na ponovno vključevanje v skupnost. Posebej pereča težava zapora je, da nima ustreznih prostorov za prestajanje kazni zapora obsojenk mater z otroki in mladoletnic ter obsojenk, ki so gibalno ovirane ali zaradi zdravstvenih razlogov potrebujejo posebno nego. Zaradi starosti, nefunkcionalnosti objekta in pomanjkanja spremljajočih prostorov za izvajanje različnih aktivnosti med prestajanjem kazni poteka projekt reševanja prostorske problematike zavoda na obstoječi lokaciji, ki vključuje prenovo in dograditev zapora, s čimer bomo pridobili za družbo, zaprte osebe in zaposlene sodoben, varen, human, vključujoč in resocializacijsko usmerjen zapor.

Nekatere značilnosti prestajanja kazni zapora so pri ženskah drugačne kot pri moških, zato se je treba ustrezno odzivati na potrebe zaprtih žensk, s čimer bistveno zmanjšamo njihove stiske in tvegano vedenje. Prestajanje kazni mora vključevati posebne programe za ženske, z možnostjo vključevanja njihovih otrok. 

V zavodu si prizadevamo spodbujati vse obsojenke k čim bolj kakovostnemu in dejavnemu preživljanju prostega časa. Tak način preživljanja prostega časa krepi njihovo pozitivno samopodobo in medosebne odnose. V ta namen organiziramo ustvarjalne delavnice, ki so tematsko obarvane in spodbujajo ustvarjalno izražanje. Obsojenke slikajo, vezejo, šivajo, izdelujejo voščilnice, okraske in nakit. Aktivno se udejstvujejo pri številnih prireditvah, ki jih organizirajo same, ob pomoči zaposlenih v zavodu. Prosti čas si zapolnijo tudi z rekreacijo, literarnim udejstvovanjem in urejanjem okolice zavoda.

Obiski obsojenk

Nenadzorovani obiski:

  • sobota od 9. do 12. ure in od 13.30 do 17.45
  • nedelja od 13.30 do 17.45

Nadzorovani obiski za pregrado (1 ura):

  • petek od 14. do 18. ure
  • nedelja od 9. do 12. ure

 

Obiski pripornic

V prostoru brez pregrade (1 ura):
  • ponedeljek od 12. do 18. ure
  • sreda od 10. do 14. ure
  • petek od 12. do 14. ure
V prostoru, ki je pregrajen s stekleno pregrado (1 ura):
  • sreda od 14. do 18. ure
  • petek od 10. do 12. ure