Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Naslov: Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 56 70

E-naslov: is.vog@skisru.pg

Odgovorna oseba: mag. Bojan Majcen , generalni direktor

Datum zadnje spremembe: 4. 3. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=67

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Osnovno poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je, da zagotavljamo izvrševanje kazenskih sankcij, prestajanje pripora, kazni zapora, nadomestnega zapora in vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. Ob tem omogočamo možnost resocializacije zaprtim osebam v družbo. Obravnavo zaprtih oseb organiziramo tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah. Za družbo, zaprte osebe in za zaposlene zagotavljamo varne zapore. Uprava deluje na 15 lokacijah po vsej državi, njeno delo vodi generalni direktor. Pristojnosti in delo uprave je razdeljeno med osem notranjih organizacijskih enot: Generalni urad, šest zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom. V vsakem zavodu je vzpostavljen odprti, polodprti in zaprti oddelek, ki se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja. Nekateri zavodi za prestajanje kazni zapora delujejo tudi na dislociranih oddelkih.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Generalni urad
Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
01 300 56 70
is.vog@skisru.pg

Prevzgojni dom Radeče
Pot na brod 23, 1433 Radeče
03 565 83 00
is.vog@ecedar.dp

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Slovenska vas 14, 8233 Mirna
07 346 66 00
is.vog@bod-zkpz

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Na Grad 25, 1292 Ig
01 420 19 11
is.vog@gi-zkpz

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Ankaranska cesta 3, 6000 Koper
05 610 04 70
is.vog@pk-zkpz

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 300 55 30
is.vog@jl-zkpz

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor
02 290 96 10
is.vog@bm-zkpz

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Linhartova ulica 3, 3000 Celje
03 426 67 70
is.vog@ec-zkpz

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Renata Derganc Cizelj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Jaka Vrhovšek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Izvrševanje kazenskih sankcij
Izvrševanje pripora
Izvrševanje nadomestnega zapora

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Odločanje o natančnejših pogojih izvrševanja zapora ob koncu tedna
 • Odločanje o plačilu privedbe
 • Odločanje o razporeditvi zaprtih oseb na delo v okviru zavoda in zunaj zavoda
 • Odločanje o premestitvi na drugo delovno mesto
 • Odločanje o prenehanju pravic iz dela
 • Odločanje o skrajšanju delovnega časa in priznanju drugih pravic iz študija ob delu
 • Odločanje o dodelitvi letnega dopusta
 • Odločanje o dovoljenju, da sme otrok ostati pri materi, obsojenki v zavodu do dopolnjenega drugega leta starosti ter o podaljšanju otrokovega bivanja pri njej
 • Odločanje o izvajanju poklicne rehabilitacije v specializiranih zavodih za rehabilitacijo
 • Odločanje o obiskovanju in dopisovanju zaprtih oseb z osebami, ki niso njihovi družinski člani
 • Odločanje o obiskovanju in drugih stikih zaprtih oseb s pooblaščencem, ki ni odvetnik
 • Odločanje o obliki obiska
 • Odločanje o prekinitvi obiska
 • Odločanje o prepovedi telefonskih pogovorov
 • Odločanje o uporabi drugih elektronskih komunikacij
 • Odločanje o premestitvi zaprtih oseb iz enega v drug zavod ali oddelek zavoda in premeščanje v okviru istega zavoda
 • Odločanje o prekinitvi prestajanja zaporne kazni zaprti osebi
 • Odločanje o začasni ločitvi obsojenca, za katerega obstaja utemeljen sum, da je v zavodu storil kaznivo dejanje
 • Odločanje v disciplinskih postopkih zoper zaprte osebe
 • Odločanje o ustavitvi izvrševanja disciplinske kazni oddaje v samico
 • Odločanje o odvzemu predmetov ali denarja, ki so nastali, bili uporabljeni, namenjeni ali pridobljeni v zvezi z disciplinskimi prestopki
 • Odločanje o škodi, ki jo zaprta oseba povzročila zavodu
 • Odločanje o osamitvi obsojenca zaradi ogrožanja življenja in zdravja drugih oziroma zaradi oviranja dela in v zavodu
 • Odločanje o premestitvi obsojenca v bivalni prostor s strožjim režimom
 • Odločanje o predčasnem odpustu s prestajanja zaporne kazni
 • Odločanje o dovoljenju obsojenemu mladoletniku, da po dopolnjenem 23. letu starosti ostane v zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora
 • Odločanje o skrajšanju delovnega časa obsojenemu mladoletniku, ki se izobražuje
 • Odločanje o dovoljenju obsojenemu mladoletniku, da obiskuje starše in druge ožje sorodnike ter druge osebe
 • Odločanje v disciplinskih postopkih zoper mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom
 • Odločanje o namestitvi mladoletnika v poseben prostor
 • Odločanje o premestitvi mladoletnika v posebno vzgojno skupino
 • Odločanje o izvajanju poklicne rehabilitacije zunaj zavoda
 • Odločanje o dovoljenju, da sme otrok ostati pri mladoletni materi v prevzgojnem domu do dopolnjenega drugega leta starosti
 • Odločanje o skrajšanju delovnega časa mladoletniku v prevzgojnemu domu, ki se izobražuje
 • Odločanje o dovoljenju mladoletnika, da obiskuje starše in druge ožje sorodnike ter druge osebe
 • Odločanje o razvrstitvi obsojenca v posebej varovan oddelek zavoda
 • Odločanje o odstranitvi obsojenca iz skupnih bivalnih in drugih prostorov ter namestitev v poseben prostor
 • Odločanje o prekinitvi izvrševanja ukrepa osamitve obsojenca
 • Odločanje o omejitvi ali prekinitvi obiska mladoletniku v prevzgojnem domu
 • Odločanje o stikih in obiskih mladoletnika z osebami, ki niso ožji družinski člani
 • Odločanje o razporeditvi mladoletnika v prevzgojnem domu na delovno mesto usposabljanje v učne delavnice
 • Odločanje o razporeditvi mladoletnika v prevzgojnem domu na drugo delovno mesto
 • Odločanje o dodelitvi posebne nagrade mladoletniku v prevzgojnem domu
 • Odločanje o dodelitvi letnega dopusta mladoletniku

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Statistični podatki o številu oseb na prestajanju zaporne kazni v posameznih zavodih za prestajanje kazni zapora ter skupnem številu vseh zaprtih oseb
 • Posredovanje splošnih podatkov o Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za študijske namene
 • Informacije v zvezi z upravnimi postopki, ki jih vodi Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
 • Podatki o vloženih pritožbah zaprtih oseb in pobudah za varstvo človekovih pravic
 • Podatki o izrednih dogodkih v zavodih za prestajanje kazni zapora
 • Podatki o plačah
 • Podatki povezani z javnimi naročili


 


 


Katalogi informacij javnega značaja