Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Prevzgojnem domu Radeče izvajamo vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj, za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije in je edini tak zavod v Sloveniji. Ukrep se izvaja najmanj eno leto do največ treh let (ko gre za ponovni izrek, lahko tudi dlje) za mladoletnike in mladoletnice v starosti od 14 do 23 let. Prostorska zmogljivost prevzgojnega doma je 47 oseb.

Prevzgojni dom deluje v samostanskem objektu, ki je bil do druge svetovne vojne v lasti reda Hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega, ki je lastnik znova postal po zaključenem denacionalizacijskem postopku leta 2008.

Zavod z imenom Vzgojno-poboljševalni dom (VPD) Radeče je bil ustanovljen leta 1951. Po izvedenih adaptacijah so bili januarja leta 1952 tja nameščeni prvi fantje in dekleta. V šolskem letu 1952/53 je bila v okviru VPD ustanovljena tudi šola, v kateri so gojenci obiskovali osnovno šolo in se z vključitvijo v vajeniško šolo izučili za različne poklice – pek, ključavničar, mizar in druge. V tem obdobju je bila prostorska zmogljivost zavoda 100 gojencev in 30 gojenk v starosti do 18 let. Leta 1968, ob prehodu zavoda pod Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, se je zavod preimenoval v Prevzgojni dom Radeče. Vsebinsko in izvedbeno je zavod danes primerljiv s podobnimi zavodi v državah EU.

Skupne značilnosti mladoletnikov z izrečenim vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom so čustveno-vedenjske težave in motnje. Njihova prevladujoča skupna značilnost je neuspešnost pri šolanju ali opustitev šolanja, poleg te pa tudi težave v družini, pasiven način življenja, eksperimentiranje z drogo in druge manj ustrezne oblike vedenja.

Mladoletnike in mladoletnice razporejamo v štiri manjše skupine, ki jih vodijo matični pedagogi. Vsaka skupina biva v prostorih z vsemi dejavniki stanovanjske celovitosti, to so od dve do tri spalnice, dnevna soba, čajna kuhinja, sanitarije in tuši. Oddelek brez drog in odprti oddelek sta zasnovana podobno, vendar z več spalnicami. Obravnava poteka na treh ravneh: temeljna v matični skupini ter z nadgradnjo v skupini oddelka brez drog in odprtega oddelka. Po uspešno dokončanem programu na ravni matične vzgojne skupine je mladoletnik nameščen v skupino oddelka brez drog s ciljem utrjevanja doseženih sprememb, učenja za samostojnost in odgovornost ter kakovostnega preživljanja prostega časa. Program na oddelku brez drog traja tri mesece oziroma dva meseca za tiste, ki nimajo nobenih izkušenj s prepovedanimi drogami in alkoholom. Uspešno uresničevanje ciljev omogoča prehod na tretjo raven, to je namestitev v skupino odprtega oddelka, kjer so glavni poudarki na vzdrževanju spremembe, samostojnosti in odgovornosti, samoiniciativnosti ter intenzivnem vključevanju v okolje. Na vsako raven obravnave so vezane tudi ugodnosti in možnosti, ki se po načelu postopnosti širijo. Ne glede na raven obravnave je nujni pogoj abstinenca od psihoaktivnih snovi, korektno upoštevanje hišnega reda in izpolnjevanje osebnega načrta. V primeru zastojev v uresničevanju osebnega načrta je posledica vrnitev na nižjo raven obravnave.

Dnevno je strukturiran čas izobraževanja in delovnega usposabljanja ter vzgojnega dela, ki se izvaja z individualnim delom posameznih strokovnih delavcev, skupinskimi oblikami dela matične vzgojne skupine, drugimi posebnimi skupinami in specifičnimi obravnavami ter skupnostnimi oblikami dela. V učnih delavnicah zavoda izvajamo praktični pouk in delovno usposabljanje ter pripravo na izpite iz praktičnega dela v poklicnem izobraževanju kovinarske, lesne, ličarske, gradbene, električne in gostinske stroke.

Za celovito in kakovostno izvajanje vzgojnega ukrepa ter uspešno socialno vključevanje je pomembno kakovostno preživljanje prostega časa. Zato na podlagi spoznanj doživljajske in izkustvene pedagogike organiziramo različne prostočasne dejavnosti na športnem področju, ustvarjalne delavnice, literarno-novinarsko, kuharsko, naravoslovno in druge dejavnosti. Nepogrešljiva je terapevtska delavnica s številnimi likovnimi, slikarskimi, oblikovalskimi in podobnimi vsebinami. V zavodu tradicionalno organiziramo prireditve, ki odpirajo ne le zavod v okolje, temveč prihaja tudi okolje v zavod, mladoletniki pa v spremstvu strokovnih delavcev sodelujejo na različnih dogodkih v lokalnem okolju.

Obiski mladoletnic in mladoletnikov

  • sobota od 10.00 do 18.30
  • nedelja od 10.00 do 18.30